Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik. Energimyndigheten ska även titta på hur utformningen av eventuella styrmedel kan se ut.

– Med ökade krav i reduktionsplikten är det viktigt att också se över hur vi kan öka produktionen av biodrivmedel i Sverige. Det kommer att behövas för att nå klimatmålen, och det kommer förbättra Sveriges försörjningstrygghet, säger energiminister Anders Ygeman.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2021 lämnat förslag på att kraven i reduktionsplikten ska skärpas. Det innebär att drivmedelsleverantörer ska minska växthusgasutsläppen genom att i större mängd blanda i biodrivmedel i bensin och diesel. Regeringen kommer även införa en reduktionsplikt för flygbränsle. Detta är ett av de styrmedel som regeringen har tagit beslut om för att öka användningen av biodrivmedel.

En ökad svensk produktion av biodrivmedel skulle kunna öka försörjningstryggheten för drivmedel, minska den svenska drivmedels­marknadens sårbarhet mot omvärldshändelser, skapa jobb och bidra till regional utveckling. Den skulle också öka den totala tillgången på hållbara förnybara drivmedel på den europeiska marknaden vilket också främjar klimat­omställningen i andra medlemsländer. Genom att utveckla nya tekniker kan råvarubasen breddas genom att exempelvis restprodukter från jord- och skogsbruk kan användas i större utsträckning.

Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att utreda behovet av och utformningen av ytterligare styrmedel för att främja anläggningar för produktion av biodrivmedel med ny teknik där kostnaden är för hög för att drivmedlet i dag ska vara konkurrenskraftigt.

Energimyndigheten ska också ta fram en prognos för hur produktions-kapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige väntas öka med existerande och kommande styrmedel och om ytterligare styrmedel införs.

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget senast 1 oktober 2021.