Är verkligen 23 av 24 biobränslen ohållbara?

I slutet av förra veckan spreds plötsligt nyheten att EU-kommissionen kommit fram till att 23 av 24 exempel på biobränslen är ohållbara, både när det gäller klimat och biodiversitet. Nyheten har spritts på olika...

Renässans för kärnkraften

  Efter en annorlunda start på decenniet ser både kärnkraft och kärnteknik ut att växa inom flera olika segment. Trots utmaningarna har två nya kärnkraftsländer tillkommit. Blir 2020-talet en ny chans till renässans för kärnkraften? År...

Slam från reningsverk blir värdefull resurs

Kan slam från kommunala reningsverk betraktas som en värdefull resurs? Den frågan har debatterats ända sedan reningsverken byggdes i Sverige. En ny demonstrationsanläggning ska nu visa att slam kan vara användbart och att näringsämnen...

Åtgärdsförslag för att effektivisera utbyggnaden av elnätet överlämnas till regeringen

Energiomställningen och elektrifieringen av Sverige kräver omfattande förstärkningar och utveckling av elnätet. Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsföretagen Ellevio, E.ON Energidistribution, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät, och Vattenfall Eldistribution, överlämnar nu konkreta åtgärdsförslag till energiminister Anders...

Nödvändigt att införa mål för förnybar gas

Gas for Climate förespråkar i ett nytt policydokument att elva procent av all gas som förbrukas i EU ska vara förnybar till år 2030. Målet stöds av två delmål om åtta procent hållbar biogas...

Så fungerar kraftsystemet

Allt som behövs för att producera och överföra el till näten och elanvändarna, ingår i det som kallas Sveriges kraftsystem. Ett intressant men komplext system att förstå. Här berättar tre av Svenska kraftnäts experter...

Sverige och Tyskland leder utvecklingen av elvägar

Tyskland och Sverige är världsledande när det gäller försök med elektriska vägar. Världens första trådlösa elväg har färdigställts på Gotland. För att minska utsläppen från den tunga trafiken görs nu flera försök med elvägar, och...

Fjärrvärme under 50 år, nuläget och framtiden

– Fjärrvärmebyrån startade 1970, vilket innebär att konsultverksamheten drivits i ett halvt sekel. Själv började jag arbeta med fjärrvärme 1976, så mitt yrkesliv med fjärrvärme har varit nästan lika långt. Långa tider ger anledning...

Inför Bonus-Malus på elskatten

Vad skulle hända om staten införde en energiskatt som ändrades timvis över dygnet? Skatten blir lägre när elkonsumtionen är låg och högre när konsumtionen är hög. Sedan 1996 så finns det konkurrens kring prissättningen på...

2020 – Solens år

Solelåret då allting hände! 2020 kommer för alltid vara pandemiåret, men det är samtidigt ett genombrottsår när det gäller regelverken för solel i Sverige. Flera stora frågor som vi i Solelkommissionen* drivit sedan starten 2015...