Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2020 kontrollerat att elnätsföretag inte tar längre tid på sig än tre månader för att byta mätmetod för de kunder som vill byta från månadsvis till timvis mätning av sin elförbrukning. Ei har också kontrollerat att nätföretagen levererar historiska mätvärden när en kund begär det.

Mätning, beräkning och rapportering av mätvärden är grundläggande för en väl fungerande elmarknad. Att kunden får tillgång till mätvärden och relevant information om sin förbrukning är bland annat viktigt för att främja efterfrågeflexibilitet.

– Vi har ställt ett antal frågor till elnätsföretagen och vi har begärt att de bifogar dokumentation som styrker hur de hanterar det vi frågar efter. Den granskning som Ei genomfört under 2020 visar att det förekommer brister både vad gäller nätföretagens byte av mätmetod och hur de tillhandahåller historiska förbrukningsuppgifter. Två nätföretag förelades att genomföra byte av mätmetod i de fall bytet inte skett inom tre månader. Nu har vi sammanfattat resultatet av vår tillsyn i ett PM, säger Lena Jaakonantti, analytiker på Ei.

Tillsyn av regler för mätning, beräkning och rapportering av el – Planlagd tillsyn 2020 (Ei PM2020:07)
Ei kommer nu att gå vidare med ytterligare tillsyn av hur elnätsföretagen följer reglerna om mätning, beräkning och rapportering. Ei planerar att påbörja tillsynen under slutet av 2020 och fortsätta under 2021.