Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att stoppdatumet för tilldelning av nya elcertifikat sätts till den 31 december 2021 och att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Sverige har sedan 2003 ett elcertifikatssystem för att stödja och främja elproduktion från förnybara energikällor. Sedan 2012 är elcertifikatsmarknaden gemensam med Norge.

Den förnybara energiproduktionen har byggts ut i oerhört snabb takt och bedömningen är att det gemensamma målet om 46,4 terawattimmar ny förnybar elproduktion kommer att nås i närtid. Regeringen föreslår därför att Sverige inför ett datumstopp redan den 31 december 2021 och att systemet avslutas 2035, d.v.s. samtidigt som systemet avslutas i Norge. Det innebär alltså att inga nya anläggningar för produktion av förnybar el som tagits i drift efter den 31 december 2021 ska kunna godkännas in i systemet. Förslagen i lagrådsremissen har sedan tidigare remitterats till berörda aktörer.

Enligt avtalet mellan Sverige och Norge om det gemensamma elcertifikatssystemet ska Sverige införa en stoppregel före utgången av 2020. Regeringens förslag kräver ändringar i det befintliga avtalet mellan Sverige och Norge. Avtalsändringarna ska godkännas av riksdagen. Regeringens ambition är att ett avtal ska kunna presenteras i samband med att en proposition överlämnas till riksdagen senare i höst.