Pelktec Company Ltd har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Ghana. Pelktec driver utvecklingsprojekt inom energi, vatten, miljö och avfallshantering i Ghana. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Innehåll i ramavtalet
Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan
Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160
För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Pelktec utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning
Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Ghana eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 20% – 30% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 70% – 80% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer
Ramavtalet föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas, och vilka steg som skall tas innan ett bindande avtal för förvärv av produktionslinan kan tecknas. Det uppskattade värdet kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Pelktec inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Marknadspotential

Den potentiella marknaden i Ghana, för en produktionslina som producerar Absolicons solfångare T160 uppgår till 4,2 miljoner kvadratmeter, motsvarande 770 000 solfångare eller 7662 GWh, vilket skulle minska landets CO2-utsläpp från industrin med 68 % när olja ersätts som bränsle.

Pelktec Company vill genom satsningar i ren energi-teknik utveckla och främja spridningen av projekt som ligger i framkant gällande energibesparing, effektivitet och även förbättrad vattentillgänglighet, sanitetshantering och miljöskydd.

Absolicon och Pelktec har idag tecknat ett ramavtal om förvärv av en produktionslina för etablering i Ghana för att förse regionen med avancerade solfångare.

Största marknadssegment för Absolicons solfångarteknik i regionen är:

  • Livsmedelsindustrin
  • Bryggeriindustrin
  • Kemikalieindustrin

Nästa steg
Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Ghana. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.