Sju transmissionsnätsoperatörer (TSO:er) har undertecknat ett samarbetsavtal för lansering av Eurobar, ett initiativ för sammankoppling av havsbaserade vindkraftsparker i hela Europa. Målet med Eurobar är att effektivt och säkert integrera havsbaserad vindkraft i det europeiska transmissionsnätet. Utgångspunkten är nuvarande regleringar och anläggningsprojekt (t.ex. radiella anslutningar) som på sikt kan utvecklas till ett sammanlänkat maskat nät liknande det som finns på land. För att uppnå detta är internationella standarder för teknik och gränssnitt en nyckelaspekt.

Vindkraft till havs spelar en nyckelroll i EU:s strävan mot klimatneutralitet. EU-kommissionen förutspår upp till 300 GW installerad havsbaserad vindkraft fram till 2050 för att nå klimatmålet i Parisavtalet. Europeiska TSO:er har sedan tidigare ett gemensamt åtagande för en hållbar och robust integration av vindkraft till havs. Eurobar-initiativet är ytterligare ett steg i detta åtagande.

Eurobar syftar till att stödja Europa och TSO:er för säker och effektiv anslutning av havsbaserade vindkraftsparker. Det ska ske genom att sträva efter standardisering av gränssnitt och teknik, minskad miljöpåverkan samt att sammankoppla närliggande vindkraftsparker till havs. Eurobar-initiativets uppdrag är att utveckla och implementera en gemensam strategi för det havsbaserade nät som ansluter framtida vindkraftparker till Europas transmissionsnät.

Vidare är intentionen att gränssnittet kommer att standardiseras för den kommande generationen av anslutningsteknik till havs så att anläggningar klarar att ansluta till ett framtida havsbaserat nät. TSO:erna framhåller att dessa åtgärder kan vidtas steg för steg och kommer att genomföras när det är ekonomiskt motiverat och tekniskt nödvändigt.

– Eurobar ger ett konstruktivt bidrag till utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Europa. Standardiserade lösningar och gränssnitt är centralt för en storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft som bidrar till såväl ökade leveranssäkerhet som kostnadseffektivitet, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät och tillägger att samarbete och utbyte av kunskap är nyckeln till framgång i vårt initiativ, därför är och förblir Eurobar öppet för nya samarbetsparter i framtiden.