Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi och de globala målen i Agenda 2030 och det är avgörande att kommuner med bra förutsättningar ser över hur de kan nyttja vindresurserna optimalt. Just därför har Tanums kommun i Västra Götaland gett Ramboll i uppdrag att ta fram en ny vindkraftsplan.

Riksdagen har slagit fast ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under de kommande 20 åren. Tanums kommun har idag cirka 60 vindkraftverk och det finns intresse att bygga mer. För att reglera hur kommunen ser på markanvändningen för vindkraft har Tanums kommun efter en upphandling i konkurrens gett Ramboll i uppdrag att ta fram en ny vindkraftsplan för kommunen.

  • Den nya planen blir en uppdatering av en tidigare vindkraftsplan från 2009. Kommunen vill ta fram en ny plan eftersom utvecklingen av vindkraftstekniken går fort och det idag är aktuellt med större verk än när den förra planen togs fram. Detta kan i sin tur påverka vilka markområden som är lämpliga, säger Mattias Bååth som är uppdragsledare på Ramboll.

Förutom själva vindkraftsplanen ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i uppdraget. Specialister inom vindkraft från både Sverige och Tyskland kommer att medverka för att bland annat göra bullerberäkningar och visualiseringar.

Kommuninvånare involverade i planen

Tanums kommun ska tillsammans med Ramboll samråda förslaget till den nya vindkraftsplanen med kommuninvånare och övriga intresserade.

  • Utmaningar är bland annat att vindkraftverk syns och medför visst buller samt tar mark i anspråk. Det är viktigt att invånarna kommer till tals eftersom vi vet att vindkraft kan väcka mycket känslor. Vi tror att vi ska hitta lösningar som även invånarna kommer att tycka är bra eftersom nyttan av förnybar energi kommer alla till godo, säger Mattias Bååth.

Tanums kommun avser dock att behålla de restriktioner som utarbetats tidigare, som att inte godkänna några vindkraftverk i kustzonen eller inom skyddade natur- och kulturområden.

Rambolls uppdrag startar i april 2020 med målsättningen att planen ska kunna samrådas under det första kvartalet 2021. Planen ska sedan kunna antas av kommunen under det första kvartalet 2022.