Sundsvall Energi redovisar ett resultat för januari-april på 48 miljoner kronor, detta trots rådande Covid-19 och lägre intäkter på grund av bland annat mycket låga elmarknadspriser.

– Det här är ett kvitto på att vi har en stabilitet i vår verksamhet där god tillgänglighet på våra produktionsanläggningar är en stark bidragande faktor, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Förutom en god tillgänglighet och hög effekt på avfallspannan vid Korstaverket grundar sig resultatet i lägre energikostnader än budgeterat vilket bland annat förklaras med de låga elmarknadspriserna och en exceptionell mild utetemperatur under årets första månader.

Som ett led i att ytterligare effektivisera verksamheten och verka för ett hållbart Sundsvall har Sundsvall Energi ansökt om ett ändrat miljötillstånd som innebär att den tillförda effekten på avfallspannan ökas.

– I dagsläget har vi tillstånd att energiåtervinna 260 000 ton avfall fördelat på två pannor, det vi önskar göra nu är att lägga hela tillståndet på den nyare pannan som har bättre miljöprestanda och en effektivare rökgasrening än den äldre. Det här medför bland annat att utsläppen i förhållande till ett så kallat nollalternativ, kommer att minska, även om de redan idag är mycket låga, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Utöver ett starkt resultat har Sundsvall Energi fortsatt det strategiska arbetet med att bidra till ökad samhällsnytta. I april togs det första spadtaget för Sundsvalls nya stora infrastruktursatsning fjärrkyla. Ambitionen är att erbjuda en klimatsmart lösning för fjärrkyla liknande andra kylasystem som redan finns i andra svenska städer. Den första etappen pågår fram till 2021 och innefattar arbeten på både södra och norra sidan av Selångersån, från Västra allén till Norrmalm och förbi storbron på den södra sidan.

Under våren påbörjades också arbetet med att koppla samman fjärrvärmenätet mellan Kvissleby och Njurundabommen. Utbyggnaden innebär att 15 300 kubikmeter eldningsolja ersätts med biobränsle. 2021 kommer en successiv kundstyrd vidareutbyggnad av fjärrvärmenätet att ske lokalt i Njurundabommen.

– Fördelen och styrkan med ett kommunalägt bolag är möjligheten att arbeta för samhällsnytta. Sundsvall Energi är en viktig del av Sundsvalls utveckling och vår verksamhet utvecklas i takt med staden, säger Anders Jonsson.