Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 10 procent år 2019 och andelen fossila bränslen har gått ner till 3,6 procent. Det visar den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden som Energiföretagen publicerar idag.

De lokala miljövärdena, som publiceras varje år, är beräkningar av miljöpåverkan av energianvändning i fjärrvärmevärmda fastigheter, som görs enligt en överenskommelse i Värmemarknadskommittén, VMK. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:

hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
hur effektivt energin används
hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät
Fjärrvärmeleveranserna minskade
2019 var ett varmare år än 2018 vilket ledde till minskad efterfrågan på fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund minskade med drygt 1 TWh (från 49,1 TWh 2018 till 47,9 TWh 2019).

De sammanlagda koldioxidutsläppen minskade med 0,28 miljoner ton klimatgaser. Det är en minskning med 10 procent, vilket främst beror på minskad användning av fossila bränslen och torv under 2019.

Fossilanvändningen minskade
Andelen fossila bränslen minskade från 5,1 procent år 2018 till 3,6 procent år 2019, en minskning med 33,6 procent vilket berodde på en kombination av varmt väder och att branschens investeringar i fossilfria alternativ fortsätter att synas i statistiken.

Fjärrvärmebranschen har jobbat intensivt med att fasa ut fossila bränslen ända sedan början av 1990-talet och går nu in i slutspurten för att bli av med den kvarvarande andelen fossilt. Detta kräver stora investeringar då merparten av kostnadseffektiva åtgärder redan gjorts. Exempel på pågående investeringar inom branschen är fortsatt konvertering till fasta biobränslen och biooljor i hela landet, något som tyvärr riskerar försvåras på grund av regeringens aviserade skatt på biooljor för uppvärmning. Man fortsätter också söka nya samarbeten för ökad användning av industriell spillvärme, arbetar med lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare perioder och utveckling av lågtempererade fjärrvärmenät.

De företag som står för den resterande delen fossila bränslen fortsätter att vidta åtgärder för att säkerställa utfasning under kommande år. Även användningen av torv i fjärrvärmeproduktion minskade med drygt 44 procent jämfört med 2018.

Ökad användning av spillvärme och annan återvunnen energi
Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har nått sina klimat- och miljömål.Enligt Naturvårdsverket ”Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt med 90 procent sedan 1990. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar” (se mer information här). Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används allt mer förnybara bränslen och att energin används på ett mer effektivt sätt. Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme (8,2 TWh el producerades 2019). Och på många håll i landet återvinns värme som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från industrier eller spillvärme från datahallar, köpcentrum och städernas avloppsreningsverk, rötgaser eller avfallsgaser från gamla deponier som fortfarande läcker ut klimatgaser. Spillvärmen håller i allmänhet relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med hjälp av värmepumpar. Under 2019 kom drygt 27 procent av den tillförda energin från sådan överbliven och tillvaratagen värme, varav industriell restvärme utgjorde 8,4 procent av den tillförda energin till fjärrvärmeproduktion i hela landet.

Fjärrvärme är resurseffektiv
Verkningsgraden i fjärrvärmepannorna fortsätter att vara hög. 99 procent av den tillförda energin levererades till slutkund. Dessutom hade branschen en mycket låg användning av primära resurser för att leverera fjärrvärme till slutkund.I genomsnitt omvandlades varje kWh primärenergi till drygt 7 kWh fjärrvärme som kunde levereras till kund, en omvandlingsfaktor betydligt högre än konkurrerande system som värmepumpar kan leverera under året.

Diagrammet nedan visar fördelningen av tillförd energi till fjärrvärmeproduktion. Merparten av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi (55 procent) och förnybara källor (40 procent).