Efter energikrisens 2022 vänder Göteborg Energi utvecklingen med ett väsentligt bättre ekonomiskt resultat för 2023. Det står klart sedan VD Per-Anders Gustafsson överlämnat koncernens årsredovisning till styrelsen. Resultat efter finansiella poster uppgick för år 2023 till 373 (431) miljoner kronor, vilket är en påtaglig förbättring då 2022 innehöll engångsposter om 356 mkr avseende realisationsvinst vid avyttring av ett dotterbolag.

 

– Redan under 2021 såg vi rekordhöga elpriser och en ovanligt turbulent energimarknad – en situation som under 2022 eskalerade på ett sätt som få av oss trodde var möjligt. Efter ett stenhårt jobb med resultatförbättrande åtgärder och en energimarknad som stabiliserats något är det glädjande att vi nu kan vända utvecklingen och öka resultatet med nästan 300 miljoner kronor, säger Per-Anders Gustafsson.

Ett område som nu har gröna siffror är elhandeln, som 2022 uppvisade ett betydande underskott. En total genomlysning av affären har genomförts vilket har gett resultat. Stabilare elpriser, lägre profilkostnader och en förstärkt riskhantering gör att elhandelsaffären har ett mycket positivt resultat jämfört föregående år.

– Elhandelsmarknaden drabbades hårt av de skenande elpriserna under energikrisen. Efter vår genomlysning av affären kan vi nu erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga elavtal samtidigt som vi har vänt den ekonomiska utvecklingen. Vårt mål var att elhandeln skulle gå med ett positivt resultat igen redan 2023 och det har vi lyckats med, säger Per-Anders Gustafsson.

Även om energikrisen inte är lika brinnande som under 2022 har råvarupriserna varit fortsatt höga under 2023, inte minst på gas. Detta i kombination med bristande tillgänglighet i en del av våra anläggningar och hos spillvärmeleverantörerna gör att fjärrvärmeaffärens lönsamhet fortsatt är utmanad.

– Under 2023 har vi dock tagit några avgörande steg i vår omställning av fjärrvärmen. Bland annat har en ny fjärrvärmeledning mellan Mölndal och Göteborg driftsatts, vi har en ny hetvattenpanna som drivs med pellets, Rya HVC och vi har påbörjat bygget av vår nya biobränsleeldade ångpanna på Ryaområdet – vår största klimatinvestering någonsin. Detta i kombination med en rad andra åtgärder gör att vi de närmaste åren förväntar oss en mer positiv resultatutveckling inom fjärrvärmen, säger Per-Anders Gustafsson.

Göteborg Energi driver energiomställningen i Göteborg även genom historiskt höga investeringar i elnätet. Under 2023 investerades över en halv miljard kronor i det lokala elnätet, en ökning med 33 procent jämfört med året innan. Bakgrunden är att omställningen av industrin och elektrifieringen av transportsektorn nu accelererar och att elnätet behöver förstärkas och byggas ut för att möta utvecklingen. Investeringarna har resulterat i både ökad överföringskapacitet och förbättrad leveranssäkerhet.

– De här satsningarna är avgörande för att Göteborg ska kunna möta energiomställningen och för fortsatt hållbar tillväxt. Göteborg effektbehov förväntas växa med 600 MW, motsvarande ett helt Malmö, fram till 2035. Det gör att en stor del av dessa samhällskritiska investeringar behöver vara på plats före 2030, säger Per-Anders Gustafsson.

 

Kommentar till Göteborg Energis ekonomiska resultat 2023 från ekonomidirektör Anna-Karin Jernberg

Resultat efter finansiella poster 2023 uppgår till 373 (431) mkr. Det är en betydande resultatförbättring då 2022 innehöll engångsposter om 356 mkr avseende realisationsvinst vid avyttring av ett dotterbolag. Elhandelsaffären har genom stabilare elpriser, lägre profilkostnader och en förstärkt riskhantering ett mycket positivt resultat jämfört föregående år. Elnätsverksamheten har haft lägre kostnader för transitering under året och avtal om omdirigering och motköp från Rya kraftvärmeverk.

Nettoomsättningen kommer till största delen från fjärrvärme, elhandel, elnät och gashandel och uppgår till 7 453 mkr (9 657), en minskning om 2 204 mkr. Den minskade nettoomsättningen är i huvudsak inom elhandel och gashandel som en följd av de lägre elpriserna. Även råvarukostnaden minskar kopplat till de lägre bränslepriser och för koncernen resulterar det i ett förbättrat täckningsbidrag om 2 745 mkr (2 277).

Produktområde fjärrvärme har påverkats negativt genom otillgänglighet i anläggningar samt lägre spillvärmeleveranser vilket har medfört förändrad och dyrare marginalproduktion. Produktområde sol- och vindenergi samt biogas har genererat ett lägre täckningsbidrag kopplat till lägre el-och gaspriser. Servis- och anslutningsavgifterna är högre än föregående år beroende på anslutningar kopplat till elektrifieringen. Även övriga rörelseintäkter är högre än föregående år och inkluderar utbetalning av statligt stöd i form av elstöd.

Övriga externa kostnader och personalkostnader är högre än 2022 beroende på en högre takt i nyutvecklingsprojekt men även ökade anläggningskostnader. Kostnader för av- och nedskrivningar har ökat i takt med aktivering av fler nya investeringsprojekt. Övriga rörelsekostnader är lägre medan räntekostnaderna är högre kopplat till en hög investeringstakt

och högre räntenivåer.

Årets EBITDA uppgår till 1 236 mkr (1 187). Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 373 mkr (431). Föregående årsresultat inkluderade försäljning av dotterbolaget Ale Fjärrvärme AB som medfört en realisationsvinst på 356 mkr. Resultat efter finans exklusive försäljningen uppgick då till 75 mkr.

Energisektorn är en kapitalintensiv bransch och investeringarna har en långsiktig ekonomisk konsekvens för koncernens verksamhet. Det är vanligt med en ekonomisk livslängd om

30 till 50 år. Vi investerar i stadens infrastruktur vilket är en förutsättning för ett hållbart göteborgssamhälle. Nyanslutning av kunder sker vid förtätning av befintliga distributionsnät

för fjärrvärme, gas, el, kyla och stadsfiber samt i samband med exploatering av nya områden.

Investeringar i produktionsanläggningar görs för att säkerställa en långsiktigt trygg och

ur ett miljöperspektiv bra energiproduktion. Under året investerades totalt 1 734 mkr (1 199), Investeringar gjordes framför allt i fjärrvärme och elnät. Totalt har koncernen materiella och immateriella anläggningstillgångar till ett värde om 12 503 mkr (11 513). Årets kassaflöde uppgick till -235 mkr (173). Förändringen mot föregående år är i huvudsak hänförlig till ökade investeringar.