Foto: Tomas Ärlemo

Den slutgiltiga officiella statistiken för el och fjärrvärme 2019 är nu framtagen och publicerad. Sverige fortsätter att öka sin elproduktion och minska sin elanvändning. Detta resulterade i en rekordstor nettoelexport på 26,2 TWh för 2019.

I rapporten ”El-, gas- och fjärrvärmeförsörjning 2019” framgår att Sverige fortsätter att producera mer el än vi konsumerar sammanlagt under året. Totala elproduktionen uppgick till 165,6 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en ökning med 3,7 procent jämfört med 2018.

  • Vattenkraften var det kraftslag som stod för störst elproduktion med 65,0 TWh.
  • Kärnkraften följer tätt efter och producerade 64,3 TWh.
  • Vindkraftsproduktionen fortsätter att öka och uppgick till 19,8 TWh vilket är en ökning med 19,4 procent jämfört med 2018.
  • Den konventionella kraftvärmen stod för 15,8 TWh och solkraften för 0,7 TWh under 2019.
  • Elanvändningen minskar
  • Elanvändningen uppgick till 127,4 TWh vilket är en minskning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Både hushållssektorn och industrisektorn minskade sin elanvändning, med 2,5 procent respektive 3,3 procent.

Sverige nettoexporterade 26,2 TWh el under 2019, där en stor del av exporten gick till Finland. Detta är en ökning av den totala nettoelexporten med cirka 52 procent jämfört med 2018 och den största nettoelexporten på de 39 år som statistiken redovisar.

Produktion och användning av el 1970-2019, TWh netto

Om statistiken
Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken. Den årliga publikationen ”Årliga el-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen” bygger på en totalundersökning av cirka 700 företag. Svarsfrekvensen är cirka 94 procent, vilket medför ett bra och tillförlitligt undersökningsresultat.

Undersökningen syftar till att beskriva tillförsel och användning av el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Publikationen innehåller även beskrivning av teknisk utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning samt kostnader och intäkter för energi.

Här hittar du statistiken.