Den 1 april börjar Svenska kraftnäts nya föreskrifter om elberedskap (SvKFS 2023:1) gälla. Föreskrifterna ersätter Svenska kraftnäts föreskrifter (SvkFS 2013:2) som upphör att gälla.

Svenska kraftnät får enligt elberedskapslagen (1997:288) besluta att elföretag ska vidta beredskapsåtgärder, det vill säga sådana åtgärder som stärker elföretagets förmåga att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Med beredskapsåtgärder avses också åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap.

Elberedskapslagen reglerar även att elföretagen skyldigheter att anmäla förändringar och lämna information om störningar samt att upprätta av risk- och sårbarhetsanalyser.

Aktörer inom elhandel kan behöva lämna uppgifter ur sin risk- och sårbarhetsanalys

Aktörer i elförsörjningen som bedriver handel med el är inte längre undantagna för att bidra till den nationella risk- och sårbarhetsanalysen och att uppfylla informationsskyldigheten enligt § 9a elberedskapslagen.

Tidigare har de som bedriver handel med el utan eget balansansvarsavtal med Svenska kraftnät varit undantagna från kravet om dels att lämna uppgifter för den nationella risk- och sårbarhetsanalys enligt 3 punkten 4 § elberedskapslagen, dels enligt § 9 a elberedskapslagen om informationsskyldighet.

Svenska kraftnät bedömer att även elhandelsföretagen kan ha en sådan påverkan att de bör se över hur de risker som deras verksamheter kan drabbas av kan påverka elförsörjningen i stort om elhandeln försvåras eller förhindras.

Elföretagen kan behöva anmäla förändringar för fler anläggningar än idag

Med de nya föreskrifterna kommer fler typer av elanläggningar att betraktas som väsentliga anläggningar för elförsörjningen. Exempel på sådana anläggningar är reservdriftcentraler och mindre elproduktionsanläggningar om de redan deltar i ö-driftsplanering eller har ö-driftsförmågor samt batterilager större än 10 MW.
Detta innebär att elföretag kan behöva anmäla förändringar i elförsörjningen för fler typer av anläggningar.

Den utökade omfattningen innebär dock inte några övriga utökade krav på elföretaget. Det påverkar inte säkerhetsskyddet och anläggningsägaren behöver inte investera ytterligare i anläggningen.

Elföretagens risk- och sårbarhetsanalyser ska ta höjd för höjd beredskap

En risk- och sårbarhetsanalys ska identifiera, analysera och dokumentera sådana riskkällor som kan påverka säkerheten i den egna verksamheten. Enligt tidigare krav i föreskrifter om elberedskap har det kravställts att dessa endast ska ta fredstida störningar i beaktning. I och med nya föreskrifterna ska även risk- och sårbarheter i situationer av höjd beredskap ingå.

Ny blankett för anmälan av förändringar i elförsörjningen

I samband med de nya föreskrifterna kommer det även att finnas en ny blankett för anmälan av förändringar i elförsörjningen. Denna ska användas från och med 1 april 2024. Läs mer här om anmälan om förändringar i elförsörjningen.

Nytt tillvägagångssätt för att anmäla störningar i elförsörjningen

Processen för informationsskyldighet och att anmäla störningar i elförsörjningen har förändrats och förtydligats med avseende på syfte och metod.
Informationsskyldigheten ska genomföras i två steg:

  1. Så fort som möjligt efter att störningen har inträffat, eller när den eskalerar så att den ger svåra påfrestningar på samhället, ska Svenska kraftnäts tjänsteman i beredskap (TiB) informeras på lämpligt vis med tillräcklig information.
  2. Efter att störningen har inträffat och hanterats, ska en blankett om störningar i elförsörjningen skickas in till SBelberedskap@svk.se