Alf Blomqvist STYRELSEORDFÖRANDE

Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) och den franska globala däcktillverkaren Michelin har idag undertecknat tre slutgiltiga avtal som utgör grunden för bolagens strategiska partnerskap. Avtalen reglerar villkoren för etableringen av en gemensamt ägd anläggning för återvinning av uttjänta däck i Chile, villkoren för hur Michelin får nyttja Enviros patenterade teknologi, ersättningen för detta samt villkoren för hur Enviro skall ersättas för leveranser av teknologi och tjänster till den gemensamt ägda anläggningen i Chile.
För att avtalen skall träda i kraft krävs att Enviros ägare godkänner dem vid en extra bolagsstämma. Kallelse till extra stämma kommer att publiceras separat.

De avtal som nu undertecknas utgör fundamentet för det strategiska partnerskap som de båda bolagen ingått. De tre avtalen och dess huvudsakliga innehåll är som följer:

  • Ett aktieägaravtal avseende ett samriskbolag vars uppgift blir att etablera en gemensamt ägd återvinningsanläggning i Chile baserad på Enviros patenterade teknologi. Anläggningen kommer att kunna återvinna 30 000 ton däck från anläggningsmaskiner per år.
  • Avtalet innebär att Enviro får ett ägande om tio procent i samriskbolaget medan Michelin äger resterande 90 procent. Avtalet innebär också att Enviro tillför samriskbolaget cirka 20 MSEK i kapital samt erhåller royaltyintäkter i enlighet med nedanstående licensavtal.
  • Ett licensavtal som sträcker sig fram till 2035 och som ger Michelin rätt att etablera egna återvinningsanläggningar baserade på Enviros teknologi. Vid etablerandet av sådana anläggningar skall Michelin ersätta Enviro med fast belopp per anläggning samt betala en procentbaserad royalty till Enviro baserat på anläggningarnas omsättning.
  • Ett avtal som reglerar villkor och ersättningen till Enviro för design samt ingenjörs- och projekttjänster i anslutning till etablerandet av anläggningen i Chile. Totalt ersätts Enviro för detta med cirka 15 MSEK. Den under januari kommunicerade ordern på 4 MSEK utgör del av den totala summan.

Uppnår centrala strategiska mål
Med avtalet och det strategiska partnerskapet på plats har Enviro etablerat 3 av 4 centrala strategiska hörnstenar och därmed skapat avgörande förutsättningar för en offensiv expansionsfas.

– Genom partnerskapet med Michelin kommer vi att få till stånd vår första fullskaliga återvinningsanläggning vilket är avgörande för att kunna skala upp och kommersialisera vår teknologi. Partnerskapet ihop med en ledande däcktillverkare ger oss också oöverträffade möjligheter att förbättra både vår återvunna kimrök och pyrolysolja vilket förstås ytterligare stärker vår position på marknaden, säger Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro.

God grund för offensiv expansionsfas
Sedan avsiktsförklaringen om ett strategiskt partnerskap kommunicerades i april förra året har Enviro mött ett kraftigt ökat intresse för att etablera samarbete med bolaget på olika nivåer från såväl däcktillverkare som gummi- och kimröksproducenter men även från aktörer inom oljebranschen.

– Partnerskapet har validerat vår ledande teknologiska position på ett sätt som vi aldrig skulle ha lyckats med på egen hand. Vi får nu förfrågningar från aktörer inom flera branscher som rör allt från rena inköp till etablerandet av olika former av samarbeten. Oljan som vi återvinner ur däcken väcker ett allt större intresse från olje- och kemisektorn som ser den som avgörande för att klara en övergång till en mer cirkulär ekonomi och vår bedömning är att oljan på sikt kommer att bli vår enskilt mest värdefulla slutprodukt, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Virtuellt informationsmöte i anslutning till extra bolagsstämma
Eftersom Michelin i egenskap av sitt stora ägande i Enviro är att betrakta som närstående part, krävs det ett godkännande av en extra bolagsstämma för att de nu undertecknade avtalen skall träda i kraft. För att underlätta för aktieägarna och kapitalmarknaden att utvärdera avtalen och dess effekter för Enviro, kommer bolaget att arrangera ett virtuellt informationsmöte för ägare och kapitalmarknaden före den extra bolagsstämman. Vid detta möte kommer representanter för bolaget och dess styrelse att kunna svara på frågor om avtalen med Michelin samt informera om vilka möjligheter partnerskapet innebär för Enviros utveckling framåt. Bolaget kommer därvid också att redogöra för hur det ser på utvecklingen av den globala marknaden för återvunna material från uttjänta däck samt vilka möjligheter denna medför. En sammanställning av de viktigaste punkterna i denna redogörelse kommer att skickas ut till kapitalmarknaden i form av en pressrelease i direkt anslutning till det virtuella mötet.

Kallelse till nämnda extra bolagsstämma kommer att publiceras separat. Denna kallelse kommer också att innehålla detaljerad information om det virtuella informationsmötet, inklusive uppgifter om hur man registrerar sig för att delta. Observera att den som vill få frågor avseende avtalen besvarade vid den extra bolagsstämman, behöver skicka in dessa i förväg. Ytterligare information om hur detta skall gå till kommer att lämnas i kallelsen till den extra bolagsstämman.