Med rätt energi till besöksnäringens hållbara omstart

Besöksnäringen drabbades hårt av pandemin och konsekvenserna har blivit betydande. Satsningar pågår nu för att stötta företagen att möta framtida utmaningar. I denna omstart måste miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet sättas i fokus och det behöver finnas en strävan att nå hållbara och adaptiva energisystem.

Ett av branschens problem under pandemin har varit att hålla tillbaka kostnader och anpassa resursanvändningen efter en mindre beläggning. Ofta finns bara ett ”på” och ett ”av”-läge och det är inte ovanligt att ventilation, belysning och kyla/värme fortsätter att vara igång på samma sätt som tidigare trots en lägre beläggning.

En ny utmaning som också ställt ökade krav är gästernas efterfrågan på laddmöjligheter. Laddning av elbilar innebär en ökad belastning på elanläggningen och optimering och eventuell lastbalansera av systemet behövs för att undvika onödigt dyra investeringar och drift.

För att stärka besöksnäringens förmåga till omstart måste vi tydligt poängtera att hållbarhetsfrågorna är en stark framtida konkurrensfaktor och en fråga om överlevnad. Den verksamhetsutveckling som erbjuds måste därmed inkludera ett stort fokus på energifrågan och erbjuda verktyg och kunskapshöjande insatser. Energifrågan måste inkluderas i företagets affärsmodell det vill säga var energin kommer i ifrån, hur den nyttjas när produkter och tjänster tas fram, när de når sina kunder, när de levererar och inte minst – vad deras företag står för, vilket blir viktigare och viktigare när kunder och ägare intresserar sig för hållbarhetsfrågorna.

Genom att förstå sitt energisystem och hur det är integrerat i affärsmodellen kan ett strategiskt arbete inledas – med kartläggning, förbättring och åtgärder som kan motiveras både utifrån ett klimat -och kostnadsperspektiv. Det finns även mycket annat att vinna på att vara energieffektiv – inte bara lägre elkostnader. En energieffektiv verksamhet är också effektiv ur andra aspekter, genom ordning och reda sänks underhållskostnader och slitage blir mindre. Med rätt koll erbjuds också bättre belysning, laddinfrastruktur, bättre inomhusklimat och mycket mer.

Vi behöver i den hållbara omställningen hjälpa besöksnäringen att bredda fokuset från intäkter – som förknippas med erbjudandet till kunden – och öka fokus på drift- och energikostnaderna samt strategiskt, smart, adaptiv och förnybar energiutveckling. Slutresultatet blir minskade koldioxidutsläpp, ökade konkurrensfördelar och livskraftiga företag.

Christel Liljegren
Vd Energikontor Sydost
Utvecklar wellbeingturism i södra Östersjöregionen