Kartlagt: så stort är Sveriges energibehov kopplat till Ryssland

Sveriges direkta energiberoende gentemot Ryssland är relativt litet. Däremot är det indirekta beroendet större eftersom vi är en del av en global energimarknad både för naturgas och olja, där Ryssland är en viktig aktör.

Oljeberoende

Ryssland är en av världens största oljeexportörer och står för omkring 12 procent av den globala dagliga råoljeanvändningen och 10 procent av den globala dagliga oljeproduktanvändningen.

Sverige har ett lågt direkt beroende av rysk oljeimport. 2021 utgjorde rysk råoljeimport omkring 8 procent av den totala svenska råoljeimporten. Bedömningen är att den råolja som importeras från Ryssland ska kunna levereras vid behov av andra aktörer framöver. Beroendet gentemot Ryssland bedöms dock vara något större för vissa oljeprodukter.

Naturgasberoende

Sverige är fortsatt beroende av den naturgas vi importerar. De ryska naturgasleveranserna till Europa har varit låga de senaste sex månaderna och en oro för avbrott eller störningar i ryska naturgasleveranser till Europa har överskuggat marknaden sedan i höstas. Den ryska invasionen har nu förstärkt denna marknadsoro vilket påverkar priserna.

På den västsvenska naturgasmarknaden finns cirka 32 000 naturgasanvändare, där ett 90-tal enskilda anläggningar konsumerar ungefär 80 procent av all gas i systemet. Därutöver finns cirka 4 200 små- till medelstora förbrukare, samt 27 300 hushållskunder. Idag är endast hushållskunder skyddade kunder och utgör 2 procent av den totala marknadsvolymen.

Mer om det västsvenska naturgasnätet (energimyndigheten.se)

Elberoende

De kraftigt stigande priserna på naturgas och olja den senaste tiden har skapat höga elpristoppar i Europa. Elpriset i Norden kommer att styras av hur mycket kraft vi kan producera och i detta är vädret en viktig faktor. Samtidigt påverkas södra Sverige av kontinentens svängande och höga prisnivåer, framför allt när vi handlar med Europa.

Eftersom elanvändning och elproduktion varierar i de olika elområdena pågår det ständigt en överföring och ett flöde av el, både inom Sverige och mellan de nordeuropeiska länderna. Det här är möjligt tack vare att Sveriges elsystem är ihopkopplat i ett gemensamt elsystem med våra grannländer, särskilt Norge, Danmark, och Finland. Finland och Baltikum är i sin tur ihopkopplade med Ryssland och Belarus.

Eftersom vårt moderna samhälle är helt beroende av att vi har en elförsörjning som fungerar, måste vi också ha ett system som är stabilt och leveranssäkert.

Filmer som förklarar elsystemet i Sverige

Vill du veta mer om hur elsystemet och energiförsörjningen är ihopkopplad med Europa och övriga grannländer, titta gärna på Energimyndighetens framtagna filmer.