Som första stad i Sverige har Helsingborgs stad, i samarbete med Öresundskraft, tagit fram en plan för att få den elektriska effekten att räcka längre. Planen har tillkommit då befolkningstillväxt och elektrifiering i klimatsyfte förväntas driva på efterfrågan på el.

– Ambitionen med planen är att ta ett helhetsgrepp kring eleffektfrågan. Genom kunskapshöjning och löpande åtgärder under perioden 2022–2026 ska den bidra till att säkerställa ett hållbart, säkert och effektivt elenergiutnyttjande.

Det säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör vid Helsingborgs stad.

– I väntan på förstärkningar i distributionsnäten behöver vi vidta åtgärder för att undvika eleffektbrist under kritiska timmar med hög elanvändning.

Helsingborg kan enligt befolkningsprognosen ha 190 000 invånare år 2050 vilket kräver en utbyggnad och förtätning av kommunen. Samtidigt går transportsektorn mot ökad elektrifiering. Sammantaget betyder det att Helsingborgs toppeffektbehov kan öka med 17–22 % till år 2030.

Eleffektplanen redogör för 35 åtgärder som alla kan bidra till att lindra effekt-problematiken. Det handlar om allt från att främja fjärrvärme och strategiskt arbete med laddinfrastruktur till att skapa incitament för att flytta eleffektbehovet, utveckla kraftvärmen, solceller, lagring med mera.

– Helsingborg är den första staden i Sverige med en eleffektplan. Den riktar sig till kommunens nämnder och bolag men visar alla hur vi gemensamt måste jobba med eleffektutmaningen. Detta för att möjliggöra en omfattande elektrifiering för en kraftfull minskning av klimatutsläppen, säger Patrik Hermansson, chef för Strategi & Innovation på Öresundskraft.