Energimyndigheten föreslår att ett statligt stöd för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor bör utformas med hjälp av omvända auktioner. Nästa steg blir att i dialog med berörda aktörer mejsla fram detaljerna kring utformningen av stödet, och därefter lägga fram ett författningsförslag i november i år.

Avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS) beräknas kunna ta vara på minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år bara i Sverige. Tekniken är ett komplement till att minska utsläppen och en viktig pusselbit i vår strävan mot negativa utsläpp efter 2045.

Att åstadkomma negativa utsläpp genom bio-CCS är nytt och några exempel på statliga stödsystem för bio-CCS finns inte ännu i något land. Därför har Energimyndigheten under 2021 i uppdrag att utreda hur ett ekonomiskt stöd till bio-CCS skulle kunna utformas. I uppdraget ingår bland annat att utreda vilken modell som är mest lämplig: omvända auktioner eller fast lagringspeng.

– Omvända auktioner innebär att den aktör som kan leverera tjänsten till lägst kostnad vinner anbudet. Vår bedömning är att den stödmodellen lämpar sig bäst i detta fall. Dels utifrån kostnadseffektivitet för både stat och aktörer, men också utifrån EU:s statsstödsregler samt inte minst utifrån aktörernas synpunkter, säger Svante Söderholm, senior rådgivare på Energimyndigheten.

I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur systemet ska utformas, samt vad som ska ingå.

– För att vi ska kunna föreslå ett system som fungerar i praktiken är dialogen med aktörerna viktig. Vi har genomfört dialogmöten under våren, och vår intention är att fördjupa dessa samtal när vi nu går in mer i detaljerna kring hur systemet ska utformas, berättar Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har undersökt möjligheten att även inkludera biokol i stödsystemet, men föreslår att det inte ska ingå. Biokol som koldioxidsänka, för att bidra till energi- och klimatmål, kan däremot vara relevant i andra sammanhang.