Energiföretagen avstyrker Finansdepartementets remissförslag om att införa en biooljeskatt för värmeproduktion från nästa år. Regeringen borde istället arbeta för en fortsatt skattebefrielse för att undvika ökade koldioxidutsläpp.

– Att låta grödebaserade biooljor betala lika hög skatt som fossila bränslen går stick i stäv med de energi- eller klimatpolitiska målen eftersom koldioxidutsläppen väntas öka genom förslaget. Skatteförslaget skickar en mycket negativ signal till branschen och kullkastar många redan gjorda investeringar i att fasa ut de sista fossila bränslena i fjärrvärmeproduktionen. Vi anser att regeringen nu behöver ta strid gentemot EU-kommissionen och göra en anmälan om en fortsatt skattebefrielse av biooljorna på motsvarande sätt som redan gjorts för biodrivmedel i april, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen konstaterar i sitt remissvar att utfasningen av fossila bränslen i spetslast- och reservpannor som används de kallaste vinterdagarna samt som start- och stödbränsle fördyras kraftigt med skatteförslaget. Konsekvenserna av förslaget har kraftigt underskattats eftersom man inte tar hänsyn till nyligen genomförda och pågående konverteringar av värmepannor från fossila oljor till biooljor. De senaste årens varma vintrar har gjort behovet litet av att använda spetslast- och reservpannor, vilket gör att bränslevolymerna underskattats.

I klimatfärdplanen för fossilfri uppvärmning, som togs fram inom ramen för Fossilfritt Sverige förra året, åtar sig fjärrvärmebranschen att ha en fossilfri värmeproduktion till senast 2030. Många fjärrvärmeföretag har målsättningen att ha genomfört utfasningen redan till 2025. För närvarande pågår miljardinvesteringar i att konvertera fossiloljeeldade produktionsanläggningar till bioolja.

Skatteförslaget både kraftigt fördyrar och försenar den kvarvarande utfasningen av fossila bränslen i fjärrvärmebranschen. Att konvertera till tyngre biooljor som fortsatt föreslås vara obeskattade kräver omfattande tekniska anpassningar av brännare och pannor samt komplettering med rökgasreningsutrustning för att kunde elda andra biooljor än de grödebaserade, så kallade lätta biooljorna. Skatteförslaget kommer dessutom utöver de redan starkt kritiserade nya skatterna på kraftvärme och avfallsförbränning, som beslutades med kort varsel under förra åre,t och som inneburit både kontraproduktiva styreffekter och kraftigt ökade produktionskostnader för fjärrvärme.

Positivt med fortsatt skattebefrielse för biogas

Vi anser att det är mycket positivt att regeringen i april har ansökt om en förlängning av skattebefrielsen för biogas för uppvärmning hos EU-kommissionen i enlighet med Biogasmarknadsutredningens förslag. Energiföretagen tillstyrker förslagen om att skattebefrielsen för biogas och biogasol ska villkoras av att den skattskyldige behöver ha ett anläggningsbesked.