Energimarknadsinspektionen (Ei) har genomfört årets tillsyn av leveranssäkerheten i de lokala elnäten. Granskningen visar en ökning av antal elavbrott som varit längre än 24 timmar år 2022 jämfört med föregående år. Vanligaste orsaken är träd som fallit på ledningar.

Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter till Ei som visar hur många och hur långa avbrott de haft i sina nät under året. Under 2022 drabbades 8 345 kunder av 8 891 avbrott som varade längre än 24 timmar. Det visar på en ökning jämfört med år 2021 då motsvarande siffra låg på 3 582 avbrott längre än 24 timmar, fördelade på 3 542 punkter. Även antalet anläggningspunkter som drabbades av fler än 11 oaviserade avbrott som var längre än tre minuter ökade till 17 518 under 2022 jämfört med 16 616 under 2021.

Fallande träd och åska

Vädret var den vanligaste orsaken till avbrott enligt elnätsföretagen, exempelvis åska eller träd som föll på ledningarna. Just fallande träd orsakade cirka 45 procent av avbrotten hos kunder som drabbades av fler än 11 avbrott och cirka 74 procent av avbrotten som varade i över 24 timmar.

− Det är viktigt att Ei känner till orsakerna till de elavbrott som inträffar i elnäten och vilka åtgärder som elnätsföretagen genomför. Resultatet och slutsatserna från tillsynen bidrar även till vår regelutveckling inom området för leveranskvalitet, säger analytiker Abdirizak Aden på Ei.

De vanligaste åtgärderna som vidtagits till följd av avbrott under 2022 var att genomföra ombyggnation, isolering samt reparation av elnäten.