Energimyndigheten har beslutat att finansiera elva nya projekt som på sikt ska bidra både till nettonollutsläpp från industrins processer och till energi- och resurseffektiva produktionsprocesser. Projekten får dela på cirka 51 miljoner kronor inom ramen för Energimyndighetens satsning på industrins energi- och klimatomställning.

Utsläppen från industrins förbränning och processer har stor betydelse för de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige, vilket medför att industrin behöver ställa om de kommande årtiondena.

– Det finns en stor potential till energi- och resurseffektivisering och minskade växthusgasutsläpp inom industrin, som samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft genom lägre produktionskostnader och som därmed skapar utrymme för ökad lönsamhet, säger Jenny Köhler, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

De nu beslutade projekten omfattar totalt 18 företag, sex universitet och två institut. Projekten genomförs inom en rad olika branscher:

Fyra av projekten finns inom massa-och pappersindustrin, tre stycken handlar om energieffektivisering och ett om att tillverka kimrök från skogsråvara istället för från fossil råvara.

Verkstadsindustrin är representerad i ett projekt som ska utveckla energieffektivare ytbeläggningsprocesser av metallverktyg.

Inom livsmedelsindustrin återfinns ett projekt som handlar om att skapa en energieffektiv process för tillverkning av en vegetabiliskt baserad ost.
Fem av projekten handlar om att återvinna olika typer av material och skapa nya produkter, vilket bidrar till utvecklingen av en cirkulär ekonomi. De material som forskningsprojekten behandlar är kompositer, betong, aluminium, metallinnehållande plastavfall och textiler.

– Intresset för vår satsning på industrins energi- och klimatomställning är stort och i vår öppnar vi en ny utlysning och välkomnar alla som kan bidra till målen att söka stöd, säger Fredrik Backman, forskningshandläggare vid Energimyndigheten.

Bakgrund till satsningen på industrins omställning
Satsningen på industrins omställning ska hjälpa till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål.

Utsläppen från industrins förbränning och processer utgör idag omkring 30 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige, vilket innebär att en betydande omställning inom industrin kommer att behövas de kommande årtiondena. Den svenska industrins energianvändning utgör närmare 40 procent av landets energianvändning. Det finns en stor potential till energi- och resurseffektivisering inom industrin som samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft genom lägre produktionskostnader och som därmed skapar utrymme för ökad lönsamhet.

Läs mer om de beviljade projekten: