Den 17 november fattade regeringen beslut om en ny tillförlitlighetsnorm vilken anger den nödvändiga nivån för försörjningstryggheten i elsystemet. Tillförlitlighetsnormen påverkar hur Sverige ska hantera en effektreserv.

Bild på Mattias Jonsson, enhetschef för Elmarknadsanalys på Svenska kraftnät – Tillförlitlighetsnormen är en viktig del av elmarknadsförordningen och en viktig parameter för att motivera vår effektreserv, berättar Mattias Jonsson, chef för enheten för Elmarknadsanalys på Svenska kraftnät.

Förenklat beskrivet anger tillförlitlighetsnormen hur många timmar per år det är samhällsekonomiskt motiverat att landets produktion och möjlig import inte tillgodoser hela den förväntade efterfrågan på el.

Regeringens beslut fastställer tillförlitlighetsnormen för Sverige till en (1) timme per år – med andra ord ska förbrukningsbehovet av el alltid vara tillgodosett till 99,989 procent av tiden.

En del av en europeisk helhet

Tillförlitlighetsnormen är ett sätt för EU:s energitillsynsmyndigheters samarbetsorganisation ACER att bedöma resurstillräckligheten inom EU. Alla länder ska mäta på samma sätt.

Enligt elmarknadsförordningen ska alla EU-länder med problem att möta sitt förväntade behov av produktion och import av el, i första hand försöka ta bort nationella hinder för en fungerande elmarknad och i andra hand försöka lösa problemen med överföringen mellan länder. Att använda kapacitetsmekanismer, som effektreserv, är endast tillåtet under en begränsad tid och under särskilda omständigheter.