Svenska kraftnät optimerar tillgänglig kapacitet i transmissionsnätet

Svenska kraftnät har sjösatt ett flertal åtgärder för att på kort sikt öka tillgänglig handelskapacitet med bevarande av systemstablitet. Bland annan byts begränsande apparater ut, systemvärn projekteras, utökad mothandel undersöks och en ny modell för handel introduceras.

Nya elflöden i öst-västlig riktning i mellersta Sverige har påverkat överföringskapacitet som är tillgänglig för handel, läs mer i tidigare publicerad nyhet. Öppnas i nytt fönster Framför allt har den driftsäkra kapaciteten minskat för utlandsförbindelser till och från SE3, samt inom landet i snitt 2 och 4. Detta har fått stor marknadspåverkan och bidragit till tidvis stora prisskillnader mellan södra och norra Sverige.

De omfattande investeringsbeslut och planer som Svenska kraftnät har presenterat – på sammanlagt cirka 100 miljarder under kommande tioårsperiod – för att bygga bort dessa begränsningar får inte effekt förrän om många år. Från att beslut tas om att bygga en ny ledning till att den kan tas i drift tar det mellan 12 och 14 år i dag.

Svenska kraftnät har därför initierat ett brett arbete för att korta ledtiderna med syfte att halvera dem. För att på kort sikt öka tillgänglig handelskapacitet med bevarande av systemstablitet och driftsäkerhet pågår ett omfattande program där flera åtgärder genomförs, planeras och analyseras.

– Det finns en anledning till att handelskapaciteten begränsas. Oftast handlar det om risk för termiska överlaster i utrustningen, det vill säga att saker kan gå sönder. Vi har därför ett pågående arbete med att byta ut den begränsande utrustningen, säger Anna Guldbrand, systemansvars-specialist, Svenska kraftnät.

Begränsande utrustning

Svenska kraftnät har börjat byta ut sådan utrustning som är begränsande för överföringen. I ett första skede har myndigheten fokuserat på de enklaste åtgärderna först som går snabbt att byta ut. För även om själva bytet är relativt lätt kräver det att det går att planera in avbrott på ledningar och att den nya utrustningen finns tillgänglig.

– I bland annat Mälardalen har begränsande apparater bytts ut och strömtransformatorer omkopplats. Dessa apparatbyten har gett några 100 MW i ökad kapacitet för flera olika förbindelser till och från SE3, säger Anna Guldbrand.

Spänningshållande utrustning

I nästa steg har man tittat på begränsande utrustning som tar längre tid att byta. Det handlar framför allt om olika spänningshållande utrustning.

Det måsta utredas på ett annat sätt och planeras för. Dessa åtgärder är planerade att genomföras under perioden 2022-2028.

– Under denna period kommer överföringskapacitet kopplade till dessa åtgärder att öka successivt. Och när allt är klart rör det sig om en ökad kapacitet på cirka 800 MW över snitt 2, i mellersta Sverige, säger Anna Guldbrand.

Utöver dessa apparatbyten undersöker Svenska kraftnät bland annat hur man kan utnyttja systemvärn i större utsträckning än idag.