Svenska kraftnät Lotta Medelius-Bredhe generaldirektör för Svenska kraftnät

Svenska kraftnät kommenterar uppgifter rörande beslut som fattades i juli 2020 och som innebär att Svenska kraftnät ersätter kostnader i ett antal anläggningar för att säkerställa förmågan till ödrift i Stockholm.

Som elberedskapsmyndighet har Svenska kraftnät ansvar för att besluta om elberedskapsåtgärder för befintliga eller planerade produktionsanläggningar. Det är anläggningar som ägs av andra, men Svenska kraftnät går in med ersättning för kostnader för beslutade beredskapsåtgärder i dessa anläggningar för att säkerhetsställa till exempel deras förmåga till ödrift.

I juli 2020 undertecknade Lotta Medelius-Bredhe ett beslut som innebär att Svenska kraftnät under en tolvårsperiod ersätter kostnader om högst 87 miljoner kronor per år i anläggningar Stockholm för att säkerställa ödriften i huvudstaden. Anläggningarna ägs av Stockholm Exergi.

Se tidigare nyheten: Elberedskapsåtgärder i Stockholm – viktiga beslut för att säkra ödrift

Har det gjorts en hemlig överenskommelse med Energiminister Anders Ygeman?

Nej, det finns ingen hemlig uppgörelse. Att säkerställa ödrift är ett ansvar för Svenska kraftnät som elberedskapsmyndighet. Det är Svenska kraftnäts gd Lotta Medelius-Bredhes beslut och hon har fattat beslutet helt utan påtryckning eller påverkan av andra.

Har kraven sänkts i villkoren för ödriftsförmåga?

Det gjordes ändringar i ett utkast till en bilaga för kravställning för att omhänderta risker som framkom i riskanalysen. Dessa ändringar påverkar inte anläggningarnas driftsäkerhet negativt. Några ändringar eller sänkta krav har inte gjorts, efter att beslutet var fattat.

Det förekommer uppgifter i media om att Svenska kraftnät har betalat ut elberedskapsmedel motsvarande en miljard till Stockholm Exergi, stämmer det?

Nej, inga utbetalningar har hittills gjorts till Stockholm Exergi. Beslutet om att säkra förmågan till ödrift i Stockholm ger Svenska kraftnät ett maxtak på 87 miljoner kronor per år i 12 år, som kan betalas ut till Stockholm Exergi för genomförda åtgärder. I beslutet är det tydligt att kostnaderna ska verifieras och vårt beslut säkerställer att ersättning betalas ut enbart för elberedskapsåtgärder för att säkerställa ödriftsförmåga i Stockholm. Om kostnaderna blir lägre än maxtaket, 87 miljoner per år, ersätts endast faktisk kostnad.

Bryter beslutet mot lagen?

Nej, beslutet är juridiskt korrekt.

Svenska kraftnät har ställt tekniska krav i enlighet med EU-förordningen Rfg med krav om anslutning av nätanslutna generatorer (vilket denna åtgärd berör). Skulle inte kraven uppfyllas helt, säkerställer vårt beslut att ersättning reduceras eller återbetalas.

Elberedskapsåtgärder och ersättning för sådana åtgärder regleras i elberedskapslagen, inte av ER-koden (Kommissionens förordning om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet). Svenska kraftnät har inte brutit mot Elberedskapslagen med beslutet.

Ska Svenska kraftnät göra samhällsekonomiska analyser vid utbetalning av elberedskapsmedel?

Elberedskapslagen reglerar den ersättning som skall utgå för sådana elberedskapsåtgärder som har beslutats enligt nämnda lag i syfte att förebygga, motstå och hantera störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Elberedskapslagen innehåller inga krav på att samhällsekonomiska analyser ska göras. Denna åtgärd motiveras av alternativkostnaden om Stockholm skulle vara utan elförsörjning i händelse av omfattande störning i det nationella transmissionsnätet.