Undantagsansökan för 2022 avser det så kallade Västkustsnittet och det nya öst-västliga flöde som uppstått i mellersta Sverige.

Svenska kraftnät ansöker om undantag från Elmarknadsförordningens krav om lägsta nivå för överföringskapacitet, den så kallade 70-procentsregeln. Undantagsansökan avser förutom det så kallade Västkustsnittet även det nya öst-västliga flöde som uppstått i mellersta Sverige.

– Svenska kraftnät arbetar aktivt med att uppfylla 70-procentsregeln. För Västkustsnittet har situationen förbättrats något men grundproblemen kvarstår, samtidigt som nya öst-västliga flöden har tillkommit, säger Svenska kraftnäts analytiker Stefan Svensson.

Under 2021 har undantaget för Västkustsnittet tillämpats vid ett fåtal timmar.

– Svenska kraftnäts åtgärder ger effekt och omvärldsfaktorer såsom nedläggningen av reaktorer i Ringhals kärnkraftverk har också bidragit till att förbättra situationen vad det gäller Västkustsnittet, berättar Stefan Svensson.

Nya flöden ökar komplexiteten
Under 2021 har Svenska kraftnät, utöver de norrgående västkustflödena, även behövt hantera nya flöden i öst-västlig riktning. De är framförallt orsakade av minskad kärnkraftsproduktion i Ringhals, samt av nya förbindelser mellan Norden och kontinenten.

– Dessa händelser har förändrat dynamiken i hela det nordiska växelströmsnätet. Eftersom den relativa belastningen på den svenska västkusten ökar, ökar även belastningen på ledningar som historiskt sett inte påverkat marknadens utfallsrum. Detta har medfört att kapaciteter för handel mellan elområden minskat jämfört med historiska nivåer, förklarar Stefan Svensson.

Att tillgänglig kapacitet för gränsöverskridande handel minskat jämfört med historiska nivåer är i sig ingen överträdelse av 70-procentregeln i Elmarknadsförordningen. Kravet i förordningen är att minst 70 procent av de begränsade ledningarnas driftsäkra kapacitet ska göras tillgänglig för gränsöverskridande handel.

Svenska kraftnät arbetar aktivt för att minska behovet av undantag
Svenska kraftnäts analyser indikerar att det i dagsläget saknas tillräckliga mothandelsresurser för att kunna uppfylla kraven i 70-procentregeln samtliga marknadstidsenheter utan att driva transmissionsnätet utanför säkerhetsgränserna.

– Att öka mothandelsvolymerna är en prioriterad åtgärd som Svenska kraftnät arbetar med. Flera åtgärder för att förstärka transmissionsnätet ytterligare är planerade och pågår, men att avhjälpa problemen enbart genom att bygga nät kommer att ta för lång tid, säger Stefan Svensson.

Hur Svenska kraftnät ska arbeta vidare med att eliminera behovet av undantag finns beskrivet i den metod som publicerades 31 mars i år. Skulle undantagsansökan för 2022 beviljas, kommer metoden att uppdateras för att även omfatta öst-västliga flöden.

Bland andra åtgärder i metoden, finns några som relaterar till den nya flödesbaserade kapacitetsberäkningsmetod som förväntas införas i Norden kommande år. Den nya kapacitetsberäkningsmetoden minskar inte flaskhalsarna i sig men kommer öka den samhällsekonomiska nyttan. Detta då marknadsalgoritmen får mer detaljerad information om de faktiska fysiska begränsningar som finns i nätet och därigenom optimerar dessas nyttjande.

Om undantagsansökan för 2022
Undantagsansökan som Svenska kraftnät skickar till Energimarknadsinspektionen avser 2022. Svenska kraftnät har tidigare beviljats undantag för 2020 och 2021. Möjligheten att ansöka om undantag från kraven om lägsta nivå för överföringskapacitet kommer upphöra efter 2025.

Ansökan för 2022 inkluderar följande elområdesgränser: SE2-SE3, SE3-SE4, SE3-FI, SE3-DK1, DK2-SE4, DE/LU-SE4, PL-SE4, LT-SE4.