Uppdaterad: Energimyndigheten vänder sig mot branschorganisationen Svenskt näringslivs felaktiga uttolkningar av vad myndigheten anser när de uttalar sig om våra långsiktiga scenarier.

Uppdatering: Efter den här nyhetens publicering har Svenskt näringsliv kontaktat Energimyndigheten och informerat att deras ursprungliga nyhetstext avpublicerats, att det handlade om en feltolkning från en av Svenskt näringslivs redaktörer, samt bett om ursäkt för det inträffade.

Den 14 april publicerade Svenskt näringsliv en nyhet på sin webbplats med rubriken ”Energimyndigheten slår ett slag för kärnkraften” som refererar till Energimyndighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem 2020. Rubriken efterföljs med formuleringar som ”…Energimyndigheten vill satsa på ny kärnkraft…” samt ”…går Energimyndigheten ut och talar om att det kan bli aktuellt att bygga ny kärnkraft i Sverige för att vi ska nå målen om fossilfrihet…”.

Inget av detta kan de facto utläsas av Energimyndighetens rapport, än mindre påtalas vara Energimyndighetens uppfattning avseende enskilda kraftslag.

Den publicerade nyheten från Svenskt näringsliv ter sig därmed handla om medvetna misstolkningar av vad som sägs i den aktuella rapporten. Långtidsscenarierna visar olika möjliga utvecklingsvägar för det svenska energisystemet utifrån rådande styrmedel och energipolitiska mål och ett antal antaganden. Den innehåller således inga måluppfyllande scenarier eller värderar sannolikheten mellan de olika scenarierna.

­ – Detta är inte en rapport som tar ställning eller ”slår några slag” för eller emot enskilda kraftslag utan tittar på hela energisystemet och dess utveckling. Vad den säger är att vid kraftigt ökad elanvändning i framtiden, och höga priser på fossil energi och utsläppsrätter, kan elpriserna stiga så mycket att det kan bli lönsamt att investera i kraftslag och tekniker som idag inte bedöms lönsamma såsom havsbaserad vindkraft eller ny kärnkraft, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

– Hur elpriset ser ut och vad som blir lönsamt ett par decennier fram i tiden är givetvis mycket ovisst men det vi däremot ser i dag är en lönsamhet i landbaserad vindkraft och det är också där investeringarna sker i stor omfattning, fortsätter han.

Att ta fram den här typen av långtidsscenarier är en del av Energimyndighetens uppdrag från regeringen och är ett etablerat tillvägagångssätt, Rapporten visar på möjliga utvecklingsvägar under vissa antaganden och med viss osäkerhet. Rätt använt kan det utgöra underlag för långsiktiga beslut av samhällets olika aktörer.