Foto: Christian Andersson, Apelöga

Energimyndigheten har undersökt förutsättningarna och nyttan med att ansluta storskalig solvärme till befintliga fjärrvärmenät. Studien visar att solvärme har störst chans att konkurrera i mindre fjärrvärmenät där man eldar förädlade biobränslen på sommaren.

Idag står fjärrvärmen för ungefär hälften av den totala värmemarknaden i Sverige. Svenska fjärrvärmenät är väl kartlagda och prissättningen sker på en avreglerad marknad.

I studien har mängden solvärme som kommer in i det svenska fjärrvärmesystemet bedömts utifrån lönsamhet. Flera fall med olika förutsättningar har modellerats, bland annat med varierande investeringskostnader för solvärme. I ett formulerat basfall uppgår solvärmen till 170 GWh och scenariot med mest solvärme når 6 TWh.

Scenariot med mest solvärme förutsätter styrmedel för att minska investeringskostnaderna. Dessutom förutsätter detta scenario både höga biobränslepriser och att investeringen ställs emot en annan kapitalinvestering, exempelvis en ny biobränslepanna. För att nå lönsamhet och få ut så stor nytta som möjligt av solvärme, även utanför sommarmånaderna, krävs investeringar i värmelager.

Den ekonomiska analysen visar bland annat att:

  • Solvärme har störst konkurrenskraft i mindre fjärrvärmenät med höga marginalkostnader på sommaren. Dessa fjärrvärmenät drivs av förädlade biobränslen, exempelvis pellets. Här är solvärme lönsamt i alla scenarierna.
  • Om investeringskostnaden för solvärme skulle sjunka kan det bli lönsamt att investera i solvärme även i de fjärrvärmenät som eldar oförädlade biobränslen, till exempel flis.
  • Brytpunkten för när det är mer lönsamt att investera i solvärme snarare än att investera i en ny biobaserad panna går mellan 3500 och 2500 kr per installerad kW solvärme.