VD Martin Edlund: ”Signalerna från det offentliga är fortsatt positiva vad gäller finansiellt stöd för att påskynda uppskalningen av förnybar energiförsörjning och att bygga den ekonomiska återhämtningen i världen på hållbara aspekter.”

Väsentliga händelser 1 april–30 juni 2020

 • Minesto meddelade i början på april att bolaget och dess samarbetspartner, det färöiska elbolaget SEV, hade beviljats alla nödvändiga tillstånd och samtycken för installation av två marina kraftverk i Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas till elnätet.
 • I juni installerade Minesto det bottenfundament som ska användas för Minestos första DG100-system i bolagets tidvattenkraftsprojekt på Färöarna. Därmed slutfördes projektets första installationsfas till havs i Vestmannasund.
 • Teckningskursen för teckningsoption TO3 i Minesto AB fastställdes till 15,79 kr i enlighet med gällande optionsvillkor.

Efter periodens utgång

 • I början på juli meddelade Minesto att installationen av sjökabeln i Vestmannasundprojektet på Färöarna, som ansluter Minestos kraftverk till elnätet, inte hade slutförts som planerat på grund av ett tekniskt problem som inträffade under kabelläggningen.
 • Minesto slutförde i juli installationen av infrastruktur på land och i havet i Vestmannasundprojektet, inklusive åtgärdande av sjökabeln. Minesto installerade också framgångsrikt det första DG100-systemet, men i den inledande driftsfasen inträffade ett mekaniskt fel i kraftverkets förankringssystem vilket förhindrade ytterligare drift av kraftverket.

Koncernen i sammandrag 1 januari–30 juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 23 551 Tkr (18 367 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 21 538 Tkr (17 126 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster var –8 722 Tkr (–10 291 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter.
 • Resultat per aktie var –0,06 kr (–0,08 kr). Motsvarande resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teckningsoptioner var –0,05 kr (–0,07 kr)
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 194 109 Tkr (252 053 Tkr), därtill kommer aktiverade utgifter för patent om 12 916 Tkr (11 322 Tkr).
 • Bidrag togs under perioden upp till 32 516 Tkr (18 583 Tkr), varav 30 657 Tkr (17 371 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden skedde utbetalningar från bidragssystemen med 43 390 Tkr (29 840 Tkr).
 • Kassaflödet uppgick till 62 166 Tkr (27 496 Tkr).
 • Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 404 083 Tkr (340 240 Tkr).