Informationsutbyte för roamingtjänster för laddning av elbilar är ämnet för ett internationellt standardiseringsprojekt, där även svenska intressenter deltar. Det handlar om att möjliggöra enkel och säker betalning för laddning, oberoende av vem som äger eller driver laddplatsen. Projektet är pågående och en första, allmän del av standarden är färdig. Ett annat, parallellt projekt handlar om att ta fram ett dataprotokoll för hantering av infrastruktur för laddning av elbilar – som också ska kunna användas när bilarna används som energilager.

Projekten drivs inom IEC, som är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, deltar svenska företag i arbetet i IEC. De färdiga standarderna därifrån antas normalt även som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik.

Roamingprojektet, IEC 63119, Information exchange for electric vehicle charging roaming service, är tänkt att resultera i en standard i fyra delar. Förutom den första, allmänna delen som är klar och även fastställts som svensk standard, planeras en del med användningsfall (”use-cases”), en om meddelandestruktur och en om IT-säkerhet.

Att skriva standarder för elbilsladdning handlar inte bara om säkra laddstolpar och kontaktdon som passar.

Protokollprojektet, den planerade IEC 63110, Protocol for management of electric vehicles charging and discharging infrastructures, ska på samma sätt bestå av tre delar, är det tänkt. En med definitioner, användningsfall och arkitektur, en om själva dataprotokollet och en om hur man provar överensstämmelse med standarden.

De båda projekten drivs i den grupp som arbetar med standarder för laddning av elfordon, IEC TC 69. Liksom tidigare projekt, koordinerar man med grupper som arbetar med standarder inom anslutande områden. I de här fallen finns det bland annat gränsytor mot standarder för elmätare och för styrning och kommunikation i elnät.

Dessutom berörs även andra grupper av aktörer, som elhandlare, bank och finans, ”techföretag” och skattemyndigheter. Aktörer som inte alltid är helt vana vid det frivilliga och koncensusdrivna arbetssätt som kännetecknar de internationella standardiseringsorganisationerna.

Svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer är välkomna att delta och bidra i arbetet. En svensk spegelkommitté SEK TK 69 Elbilsdrift till arbetet i IEC finns inom SEK Svensk Elstandard, som av regeringen utsetts att vara den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik. SEK har även gett ut den populära SEK Handbok 458 – Laddning av elfordon.