Nu förlänger Svenska kraftnät pilotförsöket för resurser med en begränsad energireserv, så kallad LER (Limited Energy Reservoirs). Pilotförsöket kommer vara aktivt under hela 2022 för att möjliggöra en smidig övergång till de nya FCR-kraven som planeras införas under nästa år.

Pilotförsöket med LER avser frekvenshållningsreserven för störningar (FCR-D upp och ned), där budgivning samtliga timmar möjliggörs. Syftet är både att öka likviditeten på marknaden och att höja kunskapen om hur dessa resurser samspelar med kraftsystemet.

Pilotförsöket en del av utvecklingen av stödjänster
Syftet med pilotförsöket är att öka kunskapen om LER (Limited Energy Reservoirs) och dess påverkan på kraftsystemet som helhet samt att öka utbudet av FCR-D.

Det finns ett behov att öka likviditeten på marknaden och säkerställa att olika teknologier har möjlighet att delta, för att sprida riskerna och öka effektiviteten. Fler leverantörer och en större erbjuden volym FCR-D gynnar både driftsäkerhet och ekonomiskt effektiva upphandlingar. Ambitionen är att kunna införa en ökad andel LER permanent.

Ram för pilotförsöket för LER
Under 2022 tillåts en viss andel LER lämna bud på marknaden samtliga timmar på dygnet. Den tillåtna volymen från försöket kommer att vara 60 MW. Det är möjligt att gå med i försöket när som helst under året. Sedan pilotförsöket startade 2020 har cirka 5 MW gått med.

Under pilotförsöket kan resurser med begränsad energireserv (LER) delta på marknaderna för FCR-D samtliga timmar, under följande förutsättningar:

Beskrivning av återhämtningsmetod godkänns av Svenska kraftnät
Aktören sparar data för återstående energimängd som skickas på begäran
Övriga tekniska krav uppfylls och godkänns vid test
Övriga förutsättningar för försöket
För att få tillåtelse att delta på respektive marknad ska en potentiell leverantör av stödtjänster visa att de tekniska kraven för reserven är uppfyllda genom att genomföra en förkvalificering med godkänt resultat. Detta gäller även i pilotförsöket. Alla leveranser måste, enligt rådande regelverk, ske via en balansansvarig part.

Volymen som varje leverantör kan delta med avgörs av den totala förkvalificerade volymen FCR-D från LER. Om den totala volymen överstiger maximal volym (60 MW) kommer en fördelning ske proportionerligt per balansansvarig.