Digitalt panelsamtal den 29 januari med Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) och tillträdande Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) samt representanter för Vattenfall, Skogsindustrierna, Naturskyddsföreningen och SCA.

Hur ser vägen ut mot en koldioxidneutral ekonomi i EU? Hur kan Sverige bidra till att utveckla EU:s politik för förnybar energi, och vilken roll kan skogsbaserad bioenergi spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle?

EU:s Gröna giv syftar till att göra EU klimatneutralt till 2050, stimulera ekonomin med hjälp av grön teknik, skapa hållbara industrier och transporter och minska föroreningarna. Under 2021 planerar EU-kommissionen att lägga fram flera förslag som ska bidra till det långsiktiga målet om klimat-neutralitet, med år 2030 som en viktig kontrollstation. Ett av dem handlar om en revidering av direktivet om förnybar energi, (”RED2-direktivet”). En annan viktig diskussion som pågår just nu – och där EU-kommissionen och Sverige hittills haft skilda uppfattningar – är vilken status bioenergi ska få inom ramen för EU:s så kallade taxonomi, ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara.

Vad kan den kommande revideringen av RED2 tänkas innebära för de gröna näringarna i Sverige, inte minst skogsindustrin? Hur kan bioenergin bidra som en hållbar, förnybar och koldioxidneutral lösning? Hur bör EU:s regelverk utformas för att Sverige i så stor utsträckning som möjligt kan bidra till målet om klimatneutralitet?

Välkommen till ett digitalt panelsamtal där vi diskuterar dessa frågor med Europaparlamentariker samt företrädare för svenska industribranscher och andra intressen.