Kan slam från kommunala reningsverk betraktas som en värdefull resurs? Den frågan har debatterats ända sedan reningsverken byggdes i Sverige. En ny demonstrationsanläggning ska nu visa att slam kan vara användbart och att näringsämnen i slammet kan återanvändas på ett säkert sätt.

Energimyndigheten ger nu närmare 40 miljoner kronor i stöd till företaget C-Green Technology som ska demonstrera en ny teknik för behandling av slam som är en kombination av hydrotermisk karbonisering, HTC, och våtoxidation. Tekniken har potential att öka resurs- och energieffektiviteten vid avloppsreningsverk och samtidigt bidra till betydande miljö- och samhällsnytta.

Minskar spridning av föroreningar och utsläpp av växthusgaser
Tekniken minskar effektivt flera av de olägenheter som dagens slamhantering medför, såsom utsläpp av växthusgasen metan, spridning av sjukdomsframkallande ämnen och organismer, samt spridning av olika föroreningar. Efter HTC-behandlingen väntas uppemot 70 procent av energin i slammet kunna utnyttjas som bränsle för uppvärmning. Tekniken möjliggör också ett minskat energibehov för slamhanteringen, återvinning av resurser i form av kol, kväve och fosfor och kan även bidra till en ökad biogasproduktion.

̶ Tekniken har stor potential att kommersialiseras både nationellt och internationellt, inte minst i områden där avloppsreningen är väl utbyggd som i norra Europa. Tekniken har även andra tillämpningsområden med betydande marknadspotential inom till exempel lantbrukssektorn och industrin, säger handläggare Kalle Svensson vid Energimyndigheten.

Kommunalt slam är värdefullt
Kommunalt slam från reningsverk innehåller värdefulla resurser i form av energi och växtnäring. En del av energin utvinns idag genom rötning och delar av det rötade slammet återförs till åkermarken som växtnäring. Samtidigt utgör slam en hälso- och miljörisk då det bland annat innehåller miljögifter, tungmetaller, läkemedelsrester och mikroplaster. Slam kan också innehålla stora mängder vatten som gör det dyrt och energikrävande att hantera.

Rening av avloppsvatten är viktigt för att våra åar, sjöar och hav inte ska förstöras av föroreningar och övergödning. Vid reningen uppkommer det samtidigt ett slam som måste omhändertas. Vid kommunala avloppsreningsverk rötas vanligtvis slam för att minska volymen och producera biogas men efteråt återstår det ändå en betydande mängd rötslam som utgör en stor kostnad och är energikrävande att omhänderta. Slam producerars även vid rening av avloppsvatten från pappersbruk med flera industrier och som restprodukt vid biogasproduktion.

Om programmet Pilot och demonstration
Forskningsprogrammet Pilot och demonstration har som mål att ta innovationer från forskning till marknad. Syftet är att öka förutsättningarna för att innovationer ska göra insteg på marknaden, skalas upp och spridas för att bidra till omställning.