Regeringen överlämnar i dag ett förslag till Lagrådet som ger elnätsföretag med ett s.k. outnyttjat underskott från tillsynsperioden 2012–2015 möjlighet att använda underskottet under förutsättningen att elnätsföretaget investerar i nya ledningar. Syftet med förslaget är att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretagen att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnäten.

Riksdagen beslutade i februari 2020 att anta en bestämmelse som innebär att elnätsföretagen inte kan tillgodoräkna sig flera tillsynsperioders underskott.

I propositionen som föregick riksdagens beslut aviserade regeringen att den avsåg att återkomma med ett författningsförslag som ger ett särskilt investeringsutrymme till elnätsföretag som har outnyttjade underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015. Regeringen återkommer nu med den aviserade regleringen.

Regeringens förslag innebär att elnätsföretagen genom utökade intäktsramar under en begränsad tid får ytterligare incitament att investera i nya ledningar och ny teknik för att öka effekten i elnäten. Denna reform kommer att ge elnätsföretag med kapacitetsbrist i sina områden större möjligheter att komma till rätt med kapacitetsbristen, vilket gynnar såväl nya som gamla kunder i dessa områden.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.