SVK nu klara med nivån inför nästa års transmissionsnätstariff

Svenska kraftnäts styrelse har fastställt nivån för nästa års transmissionsnätstariff samt avgift till balansansvariga parter. De nya nivåerna införs från den 1 januari 2023.

Effektavgiften, som är den delen av transmissionsnätstariffen som ska täcka drift, underhåll och utbyggnad av transmissionsnätet sänks med 60 procent. Sänkningen möjliggörs genom att Svenska kraftnät använder kapacitetsavgifter för att sänka effektavgiften.

Transmissionsnätstariffen består också av en energiavgift, som ska täcka kostnader för överföringsförlusterna i transmissionsnätet. Svenska kraftnät reducerar den ordinarie energiavgiften motsvarande det inbetalade nettobeloppet för energiavgiften av respektive nätkund för perioden september 2021 – augusti 2022. Det motsvarar cirka 3,9 mdkr. Därutöver har marginalförlustkoefficienterna i energiavgiften räknats om.

Transmissionsnätstariffen betalas av Svenska kraftnäts nätkunder vilket är ägare till stora elproduktionsanläggningar och regionnätsbolag som är anslutna till transmissionsnätet. Transmissionsnätstariffen utgör i genomsnitt ungefär 8-10 procent av den totala elnätskostnaden i Sverige.

Svenska kraftnäts styrelse beslutade även om avgift för balansansvariga parter. Beslutet är i enlighet med tidigare kommunicerade preliminära avgifter till de balansansvariga parterna och blir därmed:

  • Grundavgift: 1,20 (0,85) euro per MWh.
  • Obalansavgift: 1,15 (1,15) euro per MWh.
  • Veckoavgift: 30 (30) euro per vecka.
    Grundavgiften, som ska täcka de väsentligt ökade kostnaderna för Svenska kraftnäts stödtjänster, höjs med cirka 40 procent och övriga avgifter är oförändrade.