Svenska kraftnät ansvarar för att ha verktyg för att säkerställa kraftsystemets driftsäkerhet. Verktyget förbrukningsfrånkoppling är till för att användas i händelse av nöddrift. De nya föreskrifterna innebär att reglerna för automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) förändras från den 18 december 2022.

– Aktörerna vill gärna ha tydliga spelregler och instruktioner, vilket är en av målsättningarna med det nya regelverket, säger Daniel Gustafsson, chef för Svenska kraftnäts avdelning Kraftsystem.

De nya föreskrifterna innebär flera ändringar av reglerna för automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK), bland annat ska befintlig utrustning för AFK vid 49,4-49,1 Hz i elpannor och värmepumpar i södra Sverige tas bort eller ställas av senast 31 januari 2023. Förutsättningarna för slutkunder ändras inte.

Läs Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om utrustning och förberedelse för samt genomförande av förbrukningsfrånkoppling (pdf, nytt fönster) OBS! Träder ikraft 18 december 2022.

Förbrukningsfrånkoppling viktigt för driftsäkerheten
Förbrukningsfrånkoppling är ett viktigt verktyg för systemdriften i händelse av nöddrift. Nöddrift kan inträffa vid större störningar i elnätet, exempelvis om flera större produktionsanläggningar blir tvungna att kopplas bort från nätet. Genom att koppla bort förbrukning från elnätet kan Svenska kraftnät begränsa då omfattningen och tiden för elavbrott.

Daniel_Gustafsson_135.jpg– Det kan tyckas paradoxalt, men förbrukningsfrånkoppling ger Daniel_Gustafsson_135.jpgoss bättre förutsättningar att hantera störningar i elnätet och upprätthålla leveranssäkerheten, säger Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät har rätt att beordra förbrukningsfrånkoppling och föreskriva vilka aktörer som ska ha installerad utrustning för frånkoppling av elförbrukning.

AFK ett systemskydd inbyggt i elnätet
Funktionaliteten för AFK är ett så kallat systemskydd, det vill säga att installerad utrustning övervakar systemet och aktiveras automatiskt och sekundsnabbt utifrån förbestämda tekniska och fysiska parametrar. AFK aktiveras om frekvensen sjunker kraftigt (48,8 Hz och lägre), exempelvis om flera stora kraftverk frånkopplas från elnätet samtidigt. Aktiveringen sker via reläskydd i regionnätägarnas nät och utrustningen ägs och förvaltas av dem.

Möjligheten att kontrollera funktionaliteten ökar
En stor nyhet med den nya föreskriften är att AFK-funktionens observerbarhet ökar när Svenska kraftnät får möjligheten att samla in data om funktionens praktiska funktion.Johan_Setreus_135.jpg

– Kontrollrummet kommer att i framtiden kunna övervaka om AFK har aktiverats i driftövervakningssystemet i realtid, vilket inte är fallet idag, säger Johan Setréus,Johan_Setreus_135.jpg kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

Övervakningen ger också för Svenska kraftnäts förvaltningsfunktion bättre förutsättningar att bedriva tillsyn för de aktörer som berörs av föreskrifterna. Denna systemskyddsfunktion kan få mer fokus de kommande åren.

Förankringen av nya regler viktig
– Förbrukningsfrånkoppling är ett mycket viktigt verktyg men också en väldigt ingripande åtgärd. Det är därför väldigt viktigt att reglerna är funktionella och ändamålsenliga, säger Daniel Gustafsson.

Arbetet med de nya föreskrifterna har inkluderat en konsekvensutredning där dialog och förankring med berörda marknadsaktörers varit en viktig del. Svenska kraftnät har bland annat haft en referensgrupp där regionnätsägarna, utvalda större lokalnätsägare samt Energiföretagen deltagit. Förslaget har under 2020 även gått ut på öppen remiss.

– Vi har fått värdefulla kommentarer av de nätföretag som berörs av föreskrifterna och som ska installera utrustning för AFK i sina nät. Deras perspektiv har hjälpt oss att utforma föreskrifterna, säger Johan Setréus.

Nya reglerna en harmonisering till Europa och Norden
Svenska kraftnäts arbete med de nya föreskrifterna utgår från nya krav i de så kallade nätkoderna (Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet).

Arbetet har även inneburit en nordisk harmonisering relaterat till AFK. De nordiska länderna har haft olika frekvensinställningar för aktivering av AFK. Det innebär att det kan uppstå stora förändringar i effektflöden mellan länder när AFK aktiveras. Dessa förändringar i effektflödet kan i sig orsaka följdstörningar i nätet. Harmoniseringen innebär därmed bättre driftsäkerhet för hela Norden.

Läs mer

Läs om mer om nöddrift och övriga systemdrifttillstånden.

Se nu gällande föreskrifter i Svenska kraftnäts författningssamling SvKFS.