Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar. Vattenfall har ett bra utgångsläge för att ta sig an dessa möjligheter och minska både egna och andras koldioxidutsläpp.

Vattenfalls mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation innebär att man gör stora investeringar i fossilfri energi och fasar ut fossila energikällor för att göra energimixen fossilfri. Och det handlar inte bara om den egna produktionen, utan målet är att även minska fossilberoendet i andra sektorer i samhället.

Tillsammans kan vi åstadkomma de förändringar som krävs

Mikael Nordlander, ansvarig för Industry Decarbonisation på Vattenfall säger:

– Koldioxidintensiva material och produkter som betong, stål och plaster är viktiga vitala byggstenar i vårt moderna samhälle och globalt syns ingen minskning i efterfrågan. I dagsläget är det industri- och transportsektorerna som står för de största koldioxidutsläppen i världen, och på globalt plan kvarstår utmaningen att inte låta klimatet påverka hur vi lever, arbetar och producerar. En rapport från 2020 från Energy Transitions Commission (ETC) visar att det faktiskt är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att minska samhällets koldioxidutsläpp.

Enligt rapporten är det möjligt att uppnå ett samhälle med nollnetto-utsläpp till 2050 med bara liten påverkan av levnadsstandarden. Att fullständigt eliminera koldioxidutsläppen kommer enligt ETC att kosta mindre än 0,5 procent av världens totala BNP. Samtidigt visar en annan rapport, The Economics Of Climate Change: The Stern Review”, att kostnaderna för att inte göra någonting alls kan bli mångdubbelt högre, mellan fem och 20 procent.

Kunderna efterfrågar i allt högre grad hållbara lösningar och produkter, något som definitivt kommer att leda fram till en ny generation material och industrier. En del av Vattenfalls strategi för en hållbar verksamhet ska därför utgå från samarbeten med organisationer och företag inom Vattenfalls alla värdekedjor, oavsett land, som kan bidra med innovativa idéer, kompetens och finansiering. Givetvis går det inte att förändra energilandskapet och skapa ett fossilfritt samhälle i ett trollslag, men detta är den enda vägen dit.

Elektrifiering gör det möjligt att leva fossilfritt
Ända sedan vi lyckades sätta fart på de allra första elektronerna på 1800-talet har elektricitet och fossila bränslen varit en viktig drivkraft för världens sociala och ekonomiska utveckling. Kombinerat med att själva energisektorn också blir koldioxidfri kommer elektriciteten att bli ett vitalt verktyg för att kunna göra industri och samhälle fossilfria. Elektriciteten kan användas för att minska eller helt eliminera industrins och samhällets koldioxidutsläpp, endera genom direkt elektrifiering då elen helt ersätter ett fossilbaserat energislag eller genom indirekt elektrifiering som i huvudsak sker när fossilfri vätgas används i industriprocesser eller inom transport- eller värmesektorerna. För att elektrifiering ska kunna fungera som drivkraft för att minska koldioxidutsläppen är det uppenbart att energiförsörjningen bygger på fossilfri el från till exempel vind-, sol-, vatten- eller kärnkraft – och alla dessa energislag ingår i Vattenfalls portfölj.

Mikael Nordlander förklarar:

– Vi har alltså riklig tillgång till de fossilfria råvaror som krävs för att vi ska kunna förändra inte bara vår egen verksamhet utan också stora delar av samhället. Det är nu dags att samarbeta med framför allt transport- och industrisektorn för att hitta, utveckla och införa innovativa sätt att elektrifiera våra verksamheter, antingen direkt eller indirekt.

Vätgas – en lösning för de platser där direkt elektrifiering är omöjligt
Indirekt elektrifiering via fossilfri vätgas är en viktig lösning för att minska de stora koldioxidutsläppen från tung industri, tunga transporter och tillhörande värdekedjor men också Vattenfalls egna värmeverk. För Vattenfall finns stora möjligheter att bidra inom hela värdekedjan, allt från produktion till leverans av fossilfri el till i vissa fall också produktion och lagring av vätgas.

– Vattenfall bidrar aktivt till arbetet för att bygga upp en stark europeisk vätgasbaserad ekonomi där storskalig vätgasprodukt från billig fossilfri el är nyckeln till en framgångsrik energiomställning. Fossilfri vätgasproduktion är visserligen inte alltid ekonomiskt bärkraftig än, och vätgas kan heller inte minska koldioxidutsläppen överallt, men den kan ändå bidra till att minska utsläppen där direkt elektrifiering inte är möjlig. Detta är viktigt för att kunna nå klimatmålen från Parisavtalets, men också vårt eget ambitiösa mål om att möjliggöra en fossilfri framtid.

Samarbete för en fossilfri framtid
Vattenfall deltar aktivt i ett antal projekt och utvecklingsinitiativ på alla marknader för att påskynda användningen av fossilfri elektricitet (mer information finns i faktarutan med Vattenfalls partnerskap och vätgasprojekt).

Samarbeten inom direkt elektrifiering har redan inletts med svenska gruv- och transportföretag, och Vattenfall äger och driver ett av Europas största laddnätverk för elbilar, InCharge. Vattenfall deltar också i samarbets- och innovationsarbete inom rederi- och flygsektorerna i fråga om direkt elektrifiering.

Gruvbolaget Kaunis Iron testade Volvos elektriska lastfordon vid arktiska förhållanden under vintern 2020.

När det gäller indirekt elektrifiering arbetar Vattenfall för att öka användningen av fossilfri vätgas på ett sätt som är skräddarsytt för den energiintensiva industrin. Arbetet sker i form av ett antal banbrytande samarbetsprojekt där var och en av parterna bidrar med sina unika kompetenser. Exempel är produktion av fossilfritt stål, en studie när det gäller storskalig biobränsleproduktion liksom en planerad anläggning vid Vattenfalls Moorburg-kraftverk i Hamburg som ska framställa vätgas från vind- och solkraft för att minska utsläppen från hamnområdet.

När det gäller värmesektorn studerar Vattenfall bland annat möjligheterna att använda kraftvärmeverket Marzahn i Berlin för att testa hur vätgas kan användas i kraftverk.

– Det här är bara ett fåtal av de många innovativa sätt som elektrifiering kan användas även i andra branscher med stora utsläpp. När det gäller kemisektorn kan man använda fossilfri vätgas och infångad koldioxid för att producera till exempel metanol – en grundläggande byggsten i material som plast och kolfiber. Inom jordbrukssektorn kan användningen av fossilfri vätgas minska koldioxidutsläppen vid produktion av ammoniak till gödningsmedel, och när det gäller flyget finns möjligheter att ersätta fossila energiråvaror med elektricitet vid raffinering av biobränslen eller syntetiska bränslen ur koldioxid för att minska utsläppen vid framställning av flygfotogen, säger Mikael Nordlander.

Vind, sol och elektrolysanläggningar
I Nederländerna arbetar Vattenfall med ett projekt som ska kunna framställa förnybar vätgas till lands genom att koppla vind- och solkraftsproduktion direkt till en elektrolysanläggning och ett batteri.

Särskilda havsbaserade vätgasparker som kombinerar vindkraftverk och elektrolysanläggningar kan bli en framtida ryggrad i en vätgasbaserad ekonomi. Tack vare det höga antalet timmar med full belastning är vindkraft särskilt lämpad för produktion av fossilfri vätgas. Framöver kommer allt fler vindkraftsanläggningar dock att placeras längre och längre ut till havs, och det innebär att det blir mycket dyrt att transportera el via kabel. För den här typen av parker blir då energiöverföring via vätgasrörledningar en mer attraktiv lösning.

Gränsöverskridande samarbete är av största vikt
Att minska utsläppen från Vattenfalls värdekedjor genom samarbeten där gränser mellan företag, organisation, funktion, samhälle och geografi överskrids är ingen enkel fråga att lösa. Alla länder och marknader har sina egna utmaningar och strategier för framtiden, något som innebär att industrin måste försöka hitta bästa möjliga samarbetskonstellationer för att kunna ta fram en ny generation fossilfria produkter och tjänster.

Den här typen av samarbeten kan ibland ta oväntad form, något som ibland kan öppna för nya innovativa möjligheter i värdekedjans olika steg, allt från design till leverans av halvfabrikat och färdigställda produkter eller tjänster, till hanteringen av restproduktflöden. Samarbeten innebär dessutom att både ekonomiska risker och andra risker kan lindras längs hela kedjan. Vi har redan kommit långt på vår färd mot en fossilfri framtid.

Fossilfri vätgas – källor och användningsområden

Bilden visar en generell översikt över hur Vattenfall menar att vätgas kan bidra till att minska samhällets utsläpp. Vattenfall söker efter potentiella möjligheter och deltar i flera projekt och utvecklingsinitiativ inom många olika sektorer.