Så kan nordvästra Skånes fastighetsägare hjälpa till att lösa den svenska elkrisen

Elanvändningen kommer i princip fördubblas de närmaste åren och detta samtidigt som samhället ställer om från fossil till förnybar energi. Det skapar omfattande kapacitets- och effektutmaningar som Öresundskraft vill lösa tillsammans med sina kunder.

Byggnader i nordvästra Skåne ska förvandlas från passiva elkonsumenter till aktiva effektresurser. Det är visionen bakom samverkansprojektet ”En gemensam effektstrategi”, där Öresundskraft tillsammans med Castellum och fyra andra regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bli en viktig del av lösningen på klimatkrisen.

Effektbristen i nordvästra Skåne är ett faktum och Svenska kraftnät och lokalnätsägare kan inte ensamma lösa situationen. Därför har Öresundskraft tillsammans med fyra stora, offentliga energibolag och Castellum tagit fram en strategi för hur fastighetsägare och deras byggnader kan bli en aktiv del i den största förändringen sedan elsystemet började byggas ut för omkring 100 år sedan.
– Att samhället elektrifieras är väldigt bra men det resulterar också i effektbrist och flaskhalsar. Därför måste hela det svenska energilandskapet ritas om, säger Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt och initiativtagare till det unika projektet.
Utgångspunkten är att elektrifieringen och ett ökat inslag av väderberoende produktion ska kunna ske med bibehållen balans mellan tillgång och efterfrågan i kraftsystemet. Och det börjar redan på lokal nivå, så nära användningen som möjligt, helst direkt på fastighetsnivå.
– Lösningen på kapacitets- och effektproblemen är nämligen inte bara att producera mer el och förstärka infrastrukturen utan framför allt att se till att elanvändningen blir så effektiv som möjligt och fördelas jämnare över dygnet och kartan, säger Anna Sundberg, Affärsutvecklare Energisystem på Öresundskraft.
– Vi måste gå ned på enskilda kvarter, verksamheter och byggnader och börja där med att optimera energianvändningen. När det är gjort i stor skala kommer också effekterna i de övergripande systemen.
Teknikutvecklingen inom solelproduktion, energilagring och effektstyrning innebär nya och i många fall lönsamma affärsmöjligheter för fastighetsägare.
Effektstrategin svarar på hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökningar och motverka kapacitetsbristen i elnätet.
Strategin beskriver tre roller – Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren – för att vägleda fastighetsägare. Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med tolv åtgärder för att göra byggnader till en dynamisk resurs. Genom att följa handlingsplanen kan alla fastighetsägare ta en aktiv roll i energiomställning. Castellum kommer att utvärdera den mest aktiva rollen, Systemutvecklare. Utvärderingen beräknas pågå till början av 2023.
– Vi i hjälper våra kunder att hitta effektiva energilösningar och sänker trösklarna till en mer hållbar energianvändning. Det tjänar vi alla på, avslutar Anna Sundberg.
Faktaruta: Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Tekniska verken i Linköping, Öresundskraft, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.