Produktion och användning av biogas ökade 2021

Produktionen av biogas i Sverige 2021 ökade med cirka 5 procent, året innan var ökningen 2,4 procent. Den största ökningen kommer från samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Produktionen av svenskproducerad biogas har ökat 15 år i rad och är nu på cirka 2,3 TWh år 2021, vilket kan jämföras med Borås kommuns totala energianvändning av el, bränslen och fjärrvärme (källa kommunal och regional energistatistik).

Svenskproducerad biogas ökade med cirka 5 procent

Den totala produktionen av biogas i Sverige år 2021 ökade cirka 100 GWh eller 4,8 procent jämfört med 2020. Det är en förbubbling av 2020 års ökning på cirka 50 GWh. Produktionen av biogas ökade i samrötnings-, gårds- och industrianläggningar men var i stort sett oförändrad för de övriga anläggningarna.
Vid avloppsverk, och samrötningsanläggningar uppgraderas merparten av biogasen medan från industrianläggningar används främst biogasen för industriell användning och värmeproduktion eller facklas. Medan övriga anläggningar använder biogasen på ett mer varierat sätt.

Användning av svenskproducerad biogas (GWh) uppdelat på anläggningstyp, år 2021.

Anläggnings-typ Värme* El** Uppgra-dering Industriell anv. Övr. anv. Fack-ling Saknad data/ förluster Summa
Avlopps-reningsverk 194 10 419 1 0 86 1 711
Samrötnings-anläggningar 67 9 1 053 8 13 42 4 1 196
Gårds-anläggningar 28 13 25 0 0 2 12 78
Industri-anläggningar 47 3 11 51 0 37 0 150
Deponier 82 4 0 0 2 42 -1 130
Förgasning 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 418 40 1 508 60 15 210 15 2 265

* Inklusive värmeförluster och internförbrukning. Det går därför inte utläsa hur stor andel av värmen som faktiskt nyttiggörs. För gårdsanläggningar och några gårdsbaserade samrötningsanläggningar redovisas endast nyttiggjord värme, värmeförluster redovisas i stället som Saknad data.
** Producerad el.

Länsvis fördelning av antal anläggningar, rötkammarvolym och biogasproduktion

Länsvis redovisning av antal biogasanläggningar och biogasproduktion, år 2021.

Län Anlägg-ningar (antal) Biogas från rötning (GWh) Deponi-gas (GWh) Total produktion (GWh) Förändring mot 2020 (%)
Blekinge 7 20 0 20 7%
Dalarna 11 25 1 26 -4%
Gotland 2 34 0 34 -6%
Gävleborg 7 36 1 36 10%
Halland 14 115 0 115 7%
Jämtland 10 10 3 12 -6%
Jönköping 14 76 6 82 41%
Kalmar 13 63 5 68 11%
Kronoberg 7 38 0 38 2%
Norrbotten 7 30 3 33 3%
Skåne 45 422 36 458 5%
Stockholm 17 343 31 373 3%
Södermanland 8 39 10 48 1%
Uppsala 8 63 1 64 -15%
Värmland 9 12 1 13 -8%
Västerbotten 6 53 1 54 -8%
Västernorrland 13 91 6 96 -4%
Västmanland 10 70 8 78 9%
Västra Götaland 46 316 15 331 10%
Örebro 12 113 4 117 10%
Östergötland 15 167 0 167 2%
Summa 281 2 135 130 2 265 4,8%

Anm.: Antal anläggningar och rötkammarvolym avser anläggningar i drift under 2021

De regionerna med störst biogasproduktion finns i Skåne (20 procent), Stockholm (17 procent) och Västra Götaland (15 procent). Produktionen har ökat i 14 län d.v.s. två tredjedelar av länen, med störst produktionsökning i Västra Götaland (+31 GWh), Jönköping (+24 GWh) och Skåne (+23 GWh). Störst procentuella produktionsökning har skett i Jönköping (+41 procent) följt av Kalmar (+11 procent). Produktionen har minskat i sju län, med störst minskning i Uppsala (-11 GWh) och Västerbotten (-5 GWh).