Nu kungör mark- och miljödomstolen Stockholm Exergis ansökan om att få bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta i västra Stockholm.
– Hela regionen växer och energisystemet behöver utvecklas i takt med detta. Denna anläggning behövs både för att ersätta äldre verk och för att säkra en konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning framåt, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

I februari tidigare i år lämnade Stockholm Exergi in sin ansökan om att få miljötillstånd för att bygga och driva ett kraftvärmeverk i Stockholm. Sedan dess har myndigheter, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen framfört önskemål till Stockholm Exergi om att förtydliga och fördjupa delar av ansökan. Nu kungörs ansökan av domstolen som därmed bedömer att ansökan är komplett. Det innebär att både myndigheter och sakägare har möjlighet att lämna sina synpunkter på ansökan.

– Det är en genomarbetad ansökan som nu går ut på remiss. Vi redogör i detalj för hur vi vill bygga och driva ett kraftvärmeverk på den tidigare soptippen i Lövsta och är väl medvetna om vilka miljövärden som vi måste ta hänsyn till och inte får äventyra, säger Anders Egelrud och fortsätter:
– Särskilt viktigt är Mälarens vatten och att vi inte på något sätt får riskera dricksvattentäkten. Vi visar i ansökan att det går att kombinera regionens försörjning av både dricksvatten och energi.

Ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta är betydelsefullt för den cirkulära ekonomin. Avfall som inte kan eller bör återvinnas behandlas genom förbränning med högeffektiv rening och blir till värme och el, istället för att deponeras. Energin som återvinns ersätter bränslen som annars hade behövts. Ett lokalt kraftvärmeverk bidrar också till att möjliggöra den elektrifiering av industriprocesser och transporter som pågår. För det första ingår verket i Stockholms fjärrvärmesystem som förser stockholmarna med värme och på det sättet avlastas det hårt ansträngda elnätet. För det andra producerar ett kraftvärmeverk dessutom el och bidrar därmed till att elsystemet bättre klarar effekttoppar när behovet av el ökar för att till exempel fler skaffar elbil och tunnelbanan byggs ut.

– Om inte Stockholm hade fjärrvärme skulle det behövas el motsvarande två kärnkraftsreaktorer som skulle föras till huvudstadsregionen i ett redan överansträngt nät. Tack vare kraft- och fjärrvärmen kan Stockholmsregionen fortsätta utvecklas, säger Anders Egelrud.

Anläggningen i Lövsta designas för att möta kraven i en alltmer cirkulär ekonomi med ökad återvinning av i första hand material och i andra hand energi.

– Med ökad utsortering av bland annat plast och möjligheten till infångning och lagring av koldioxid kan vi nå vårt eget mål om att bli klimatpositiva 2025, och bidra till Stockholms och Sveriges övergripande klimatmål, avslutar Egelrud.

Mer information om Lövsta-projektet finns på www.stockholmexergi.se/lovsta