Idag tas Sveriges största batterilager i drift i Uppsala. Det är ett forskningsprojekt med syfte att bidra till att avlasta elnätet vid kapacitetsbrist. Vid kapacitetsbrist i elnätet förser batterilagret elnätet med el och när det finns ett överskott på el laddas istället batteriet upp.

Den snabba tillväxttakten i Uppsala och i andra storstadsregioner som Stockholm ökar snabbt behovet av el och en väl fungerande infrastruktur. Bostadsbyggande i kombination med att industri- och transportsektor ställer om och elektrifierar ökar efterfrågan på elnätskapacitet.

Samtidigt som allt fler vill ha allt snabbare anslutningar till elnätet, tar tillståndsprocesserna för att bygga elnät allt längre tid – i vissa fall över 10 år. Det gör att elnäten inom vissa områden är hårt ansträngda och kapacitetsbrist i elnäten uppstår. Komplement till traditionella lösningar behövs därför för att fortsatt ansluta nya kunder till elnätet i rimlig tid och därmed säkra tillväxten i samhället.

− Det unika med det här forskningsprojektet är att vi vill visa hur man kan möta ett ökat effektbehov i samhället med en batterianläggning i väntan på nätförstärkningar, men också klargöra den stora fördelen med att integrera batterianläggningar som en tjänst i ett distributionsnät, säger Arne Berlin, projektansvarig vid Vattenfall Eldistribution AB.

Tillsammans med Uppsala kommun arbetar Vattenfall Eldistribution AB och Vattenfall Network Solutions för att hitta lösningar på kapacitetsbristen i Uppsalaregionen.

− Om Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas med fler jobb, kollektivtrafik och bostäder behövs innovationer som det här. Vårt elnät behöver avlastning och det här är en viktig lösning, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

− Vi ser ett ökat behov från våra kunder för en pålitlig elförsörjning när elnätet har utmaningar. Batterilagret i Uppsala är klimatsmart och fungerar som en stor powerbank. Batterilagret kan byggas relativt snabbt, och tjänster därifrån kan användas av distributionsbolag eller andra aktörer i väntan på att elnätet blir utbyggt så att inga kapacitetsbrister uppstår i elnätet. Därefter kan batterilagret flyttas till någon annan plats med kapacitetsbrist, säger Tina Ivarsson, projektledare, Vattenfall Network Solutions.