Genom mothandel och omdirigering har Svenska kraftnät ökat överföringskapaciteten mellan elområde SE2 och SE3 med i medeltal 81 MW i december och med 160 MW i januari. Här förklarar vi på en övergripande nivå vad metoderna innebär.

Det hörs nästan på namnet vad mothandel och omdirigering är för något: Svenska kraftnät handlar i motsatt riktning mot hur elen transporteras, och dirigerar om elen så att den tar en annan väg. Båda metoderna bidrar till ökad överföringskapacitet i det svenska transmissionsnätet.

Genom att köpa in produktionskapacitet i ett elområde med underskott på el, eller bakom en trång del i systemet, går det att erbjuda lite mer överföringskapacitet från ett elområde med överskott än vad som egentligen är drifttekniskt möjligt. Erbjudandet räcker över en längre tidsperiod, men den extra produktionen behöver bara utnyttjas de dagar som överföringskapaciteten annars skulle slå i taket.

Prisskillnaderna dämpas när mer kapacitet erbjuds

Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, förklarar:

– För att elmarknaden ska fungera måste vi kunna tala om för marknadens aktörer vilken överföringskapacitet de olika elområdena kan utnyttja. Först när de fått besked om det lägger de sina köp- och säljbud på elbörsen.

– Säg då att vi har tre parallella ledningar, men att strömmen är ojämnt fördelad mellan dem. En är fullt belastad medan det finns kapacitet kvar i de andra två. Självklart kan inte Svenska kraftnät ge ut kapacitet som ger överlast och äventyrar driftsäkerheten. Därför har vi upphandlat elproduktion som vid behov kan starta och avlasta den överlastade ledningen så att vi får en jämnare fördelning av strömmen mellan de tre ledningarna. Tillsammans kan de då överföra mera ström. När vi erbjuder mer kapacitet så dämpar det priset på elbörsen i högprisområdet.

I cirka nio fall av tio så blir ledningarna jämnare belastade utan att Svenska kraftnät behöver använda mothandelsresurser. Detta för att väder- och vindförhållanden, och utbyten mellan länder och andra elområden, blev bättre än väntat för nätet.

– Det varierar förstås, men vi ser att i ungefär ett fall av tio så kan vi behöva använda oss av mothandel, och låter starta upp elproduktion i området med underskott på el. Det trycker tillbaka den överlast vi annars skulle fått. De andra två ledningarna tar på sig mera ström och de tre ledningarna blir jämnt belastade.

Slutsatsen blir att Svenska kraftnät kan erbjuda högre överföringskapacitet i tio fall av tio, men behöver bara betala för själva elproduktionskostnaden hos mothandelsresurserna (som är dyra) i runt ett fall av tio.

Jämförelse med ett överbokat flyg

Man kan jämföra med hur flygbolagen fyller sina flygplan. Flygbolagen säljer rutinmässigt fler biljetter än vad de har stolar för i sina stora plan. De vet utifrån lång erfarenhet att det nästan alltid är några som av olika anledningar inte checkar in och utnyttjar sina platser. De få gånger som det faktiskt blir överfullt betalar flygbolagen hotell och nya biljetter till den eller de resenärer som inte får plats. Det är i och för sig dyrt för flygbolagen, men inte dyrare än att det kompenseras av alla flighter där de slapp ha tomma stolar.

På liknande sätt är det med mothandeln inom Svenska kraftnät. Verket erbjuder marknaden lite mer överföringskapacitet än vad som faktiskt tekniskt finns. I runt nio fall av tio behövs inga mothandelsresurser. Men i det tionde fallet behövs mothandeln. Den el som Svenska kraftnät då handlar upp är förhållandevis dyr. Men det kompenseras av alla de dagar då ingen mothandel behöver ske.

Kraftvärmeverk blir elproducenter

Att elen från mothandeln är förhållandevis dyr har att göra med att den kommer från källor som i vanliga fall inte används på elmarknaden. Vintern 2022-23 är det tre olika kraftvärmeverk som Svenska kraftnät har avtal med. Deras huvudsakliga uppgift är alltså att leverera fjärrvärme till hushållen i sin närhet, men de har resurser att även producera el.

Kraftverk som dagligdags producerar el till marknaden är däremot inte aktuella för avtal om mothandel. Detta av den enkla anledningen att dessa inte tillför någon ny elproduktion som bidrar till ökad överföringskapacitet. Den produktionen körs ändå om priset blir högt.

– Vi upphandlar produktion som annars inte skulle varit tillgänglig på elmarknaden. Det skapar mervärde. Skulle vi avtala om mothandel från den elproduktion som annars skulle varit med på elmarknaden så skulle vi snedvrida marknaden, utan att vinna något, säger Erik Ek.

Omdirigering optimerar flödet

Omdirigering är också en metod som Svenska kraftnät använder för att optimera överföringskapaciteten. Omdirigering är besläktat, och samverkar, med mothandel. När elen kan dirigeras om, från en ledning där kapaciteten är nyttjad till 100 procent till en parallell ledning där det finns utrymme kvar, så blir fördelningen bättre. Mer el kan överföras och den sammanlagda kapaciteten blir högre, precis som vid mothandel.

Det finns en positiv miljöaspekt på den ökade överföringskapaciteten. I norra Sverige är nästan all elproduktion förnyelsebar. Den har därmed lägre klimatpåverkan än produktion i södra Sverige eller på kontinenten, där det förekommer mer fossileldad elproduktion. När mer förnyelsebar el kontinuerligt kan överföras söderut och ersätta elproduktion med högre klimatpåverkan så bidrar det positivt till klimatomställningen.

Läs mer om resurserna för mothandel vintern 2022-23:

Svenska kraftnät säkrar ytterligare kapacitet för mothandel

Svenska kraftnät handlar upp kapacitet i sydvästra Sverige

Svenska kraftnät handlar upp kapacitet i södra Sverige

Mer om Svenska kraftnäts arbete för att stärka transmissionsnätets överföringskapacitet:

Ökad överföringskapacitet i Svenska kraftnäts ledningar