Svenska kraftnät och Energinet får i uppdrag att utveckla andra arrangemang än långsiktiga överföringsrättigheter (LTTR) för att öka möjligheterna till prissäkring mellan SE3-DK1 och SE4-DK2.

Den danska tillsynsmyndigheten Forsyningstilsynet (DUR) har konstaterat brist på prissäkringsmöjligheter i de danska elområdena vilket har lett till att någon typ av åtgärd för att förbättra risksäkringsmöjligheter blivit nödvändig enligt artikel 30 i förordningen om förhandstilldelning av kapacitet (FCA). När en tillsynsmyndighet konstaterat bristande prissäkringsmöjligheter i ett elområde ska tillsynsmyndigheten tillsammans med sina motsvarigheter i angränsande elområden fatta koordinerade beslut om att begära att de systemansvariga vidtar åtgärder för att förbättra möjligheterna till prissäkring mellan elområden. Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige och Forsyningstilsynet har därför beslutat att Svenska kraftnät och Energinet ska säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden DK1-SE3 och DK2-SE4 görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion.

De båda systemansvariga kommer nu att inleda ett arbete med att utveckla ett gemensamt metodförslag. Metodförslaget ska lämnas in till respektive tillsynsmyndighet senast sex månader efter beslutet, vilket i detta fall anges till den 31 juli 2023.

Beslut och mer information finns på Energimarknadsinspektionens webbplats