Elbristen och de extrema prisnivåerna på el slår hårt mot Skåne. I augusti var elpriset i Sydsverige elva gånger högre än i Norrland. Nu är läget så kritiskt att jobben hotas. Tillväxtverket har varnat för att antalet sysselsatta i Skåne kan minska med upp till 19 000 personer fram till år 2040 till följd av problemen med elförsörjningen.

– Skånska företag får inte tillgång till den el de behöver. Dessutom tvingas sydsvenska elkonsumneter att betala ett högre elpris jämfört med andra delar av landet. Detta påverkar företagens konkurrensförmåga och får konsekvenser för deras möjlighet att växa och nyanställa. Att skånska jobb går förlorade på grund av att företagen inte får tillgång till den el de behöver är oacceptabelt, säger Louise Eklund (L), regionråd och förste vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Den svenska elmarknaden är sedan 2011 indelad i fyra elområden. Då priset på el sätts efter tillgång och efterfrågan i respektive område kan prisskillnaderna bli stora. I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige råder det motsatta förhållandet.

– Elområdena skulle öka incitamenten att investera i stamnätet och förbättra tillgången på el i Skåne. Men så har inte skett. I praktiken har indelningen i stället blivit en straffskatt för sydsvenska elkonsumenter. För stamnätet har ju inte byggts ut snabbare bara för att vi har elområden, säger Louise Eklund (L).

De nationella elnäten har inte byggts ut i tillräcklig omfattning för att hantera det ökande behovet. Detta förhindrar nyanslutningar av både infrastruktur, fastigheter och bostäder och slår hårt mot regional tillväxt.

– Ett underdimensionerat elnät riskerar inte bara jobben utan även viktiga klimatsatsningar och den omställning till ett hållbart samhälle som är helt nödvändig. Detta gäller inte minst elektrifieringen av tåg och fordon. Även viktiga och effektkrävande investeringar äventyras av elbristen. Att Skåne i detta kritiska läge åter drabbas av ett underutbyggt elnät är djupt beklagligt, avslutar Louise Eklund (L).