PowerCell Sweden AB ökade sin försäljning under det andra kvartalet 2020 med 42 procent, från 15,5 till 22 MSEK. Bakom förbättringen ligger fortsatt höga leveranser av bränslecellstackar till Bosch samt den order på ett megawattsystem som PowerCell fick från en ledande europeisk skeppsbyggare under kvartalet.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster försvagades till -28,3 MSEK (-16,7) som en följd av bland annat negativa valutaeffekter, lägre bruttomarginal och ökade kostnader för försäljning och administration samt forskning och utveckling.
Coronautbrottet har fortsatt påverka aktivitetsnivån i Kina specifikt, men hade under kvartalet begränsad påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet.

Under det andra kvartalet 2020 uppgick försäljningen till 22 064 TSEK jämfört med 15 522 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 42 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande uppgick det andra kvartalet till -28 270 TSEK jämfört med -16 713 TSEK under det första kvartalet 2019.

Bakom den svagare lönsamheten före jämförelsestörande poster ligger lägre bruttomarginal kopplat till specifika kundprojekt, negativa valutaeffekter till följd av kronförsavningen samt medvetet ökade kostnader för försäljning och administration. Ökade kostnader för forskning och utveckling med koppling till ett tekniskt mer avancerat kundprojekt har också påverkat resultatet negativt.

Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -28 270 (513 828) TSEK för perioden april-juni 2020. Den stora skillnaden vad gäller resultat efter jämförelsestörande poster förklaras av den engångsintäkt på 532 535 TSEK som bolaget erhöll under det andra kvartalet föregående år till följd av licensavtalet med Bosch.

”Vår försäljning utvecklades väl under kvartalet mycket tack vare fortsatt höga leveranser till Bosch och vår order från en ledande europeisk skeppsbyggare. Leveranserna för båda dessa order löper under längre tid men har fått ett positivt genomslag redan under det andra kvartalet i år”, säger Karin Nilsson, tillförordnad vd för PowerCell Sweden AB.

Den globala spridningen av det nya Coronaviruset har under kvartalet fortsatt ha påverkan på aktivitetsnivån i Kina specifikt, medan påverkan på övergripande försäljning och lönsamhet varit begränsad.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2020
april-juni
2019
april-juni
2020
jan-juni
2019
jan-juni
Nettoomsättning 22 064 15 552 48 790 24 778
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster -28 270 -16 713 -45 880 -34 517
Rörelseresultat -28 270 513 828 -45 880             493 916
Resultat efter skatt -50 269 508 942 -42 476 448 704
Rörelsens kassaflöde -10 996 424 867 -43 696 414 909