Justeringar av kvoter i elcertifikatsystemet

Energimyndigheten återrapporterar idag underlag för tekniska justeringar i elcertifikatsystemet av kvoter för 2023. Förslaget innebär att kvoten för 2023 sänks från 0,264 till 0,251 och att lagringsavgiften sänks från 0,03 kronor till 0,01 kronor per kvartal för varje registrerat elcertifikat.

Energimyndighetens förslag på grundterm och justeringsterm för 2023 innebär att kvoten sänks från 0,264 till 0,251. Beräkningar är gjorda utifrån faktisk tilldelning för 2021. Den kvotpliktiga elanvändningen för 2021 blev högre och faktisk tilldelning för övergångsordning lägre, jämfört med antaganden som gjordes när gällande kvoter beräknades.

Energimyndigheten föreslår även en sänkning av lagringsavgiften från 0,03 kronor till 0,01 kronor per kvartal för varje registrerat elcertifikat.

NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) kommer att publicera underlag för tekniska justeringar av de norska kvoterna vid ett senare tillfälle.

Bakgrund

Energimyndigheten ska enligt uppdrag i regleringsbrev för 2022 redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt.