Fortum har gjort en genomgång av alla sina kraftverksdammar i Sverige. Syftet är att se vilka som inte längre ger ett meningsfullt bidrag till energisystemet. Dammen Östra Harasjön är en av dessa och Fortum har nu lämnat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om utrivning av dammfunktionen – sjön kommer därmed får en naturlig variation av vattennivån.

– Vattenkraften står för ungefär 40 % av Sveriges elproduktion men har en ännu viktigare roll som reglerkraft. Fortum äger i dag 150 vattenkraftverk och ett stort antal mindre och större dammar. De är förutsättningen för vattenkraftens förmåga att bidra med reglerkraft och den förmågan blir allt viktigare när mer vindkraft byggs. Alla dammar kan inte bidra med det och Östra Harasjön är en av dessa. Därför ansöker vi nu om tillstånd för utrivning av dammfunktionerna, säger Toni Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft.

I ansökan skriver Fortum att utrivningen ska ske på ett sådant sätt att Östra Harasjön kommer att få en naturlig variation av vattennivån. Ett nytt sjöutlopp kommer att anläggas och en så naturlig forssträcka som möjligt skapas med hjälp av slumpmässigt utplacerade block och stenar, något som ger en långsammare vattenhastighet. Syftet är att återskapa vandringsvägar för fisk och skapa ett mer naturligt vattenflöde. Det innebär även att medelvattennivån beräknas bli några decimeter lägre för att minska risken för översvämningar.

Fortum har inför ansökan samrått med berörda boende och länsstyrelsens bedömning är att den planerade utrivningen inte medför någon betydande miljöpåverkan.Utöver dammen (c:a 6 km norr om Ekshärad i Hagfors kommun) berörs tillhörande anläggningar i Harabäcken, i vattendraget Grundans avrinningsområde. Grundan mynnar i Mossbergssjön som leder vattnet vidare till Bussjön och vattendraget Noret, som är ett biflöde till Klarälven. Norets utlopp i Klarälven ligger c:a 25 km nedströms Östra Harasjön.