Vi uppmanar alla att göra sin röst hörd för att norra Sverige ska kunna fortsätta arbeta för en hållbar regional utveckling. Vad som kommer att klassas som hållbart avgörs strax i EUs taxonomiförordning och det är bråttom att komma in med synpunkter på förslaget som presenterats. De föreslagna kriterierna kommer att få stor påverkan på framtida investeringar och företagens hållbarhetsarbete.

Förnybar energi
Bioenergi, vattenkraft och vindkraft har säkerställt att Sverige har EU:s högsta andel av förnybar energi i sitt energisystem. Denna utveckling har möjliggjorts tack vare ett aktivt skogsbruk och en aktiv skogsindustri tillsammans med långsiktiga och stabila energipolitiska styrmedel i form av koldioxidskatt och gröna elcertifikat. I norra Sverige finns en stor del av dessa förutsättningar vilket gör vår region attraktiv för hållbara investeringar.

Taxonomiförordningen
Taxonomiförordningen togs fram i samband med EU-kommissionens åtgärdsplan ”Finansiering av hållbar tillväxt” år 2018. Dess syfte är att bidra till målsättningarna i ”Den Europeiska gröna nya given” genom att styra in kapital till hållbara investeringar. Att premiera hållbara investeringar är betydelsefull åtgärd för att nå mål om fossilfrihet. Taxonomin översätter Parisavtalet till olika verksamheter och vi har nu fått ett verktyg för att kvantifiera och räkna på kostnaden för klimatet. BioFuel Region välkomnar detta initiativ.

Kritik av kriterier
Just nu pågår ett samråd som ska fastställa de tekniska kriterierna för vad som är hållbart och icke hållbart. Förslaget verkar utgå ifrån en målbild för hållbarhet som kan realiseras om 20-30 år, men många lösningar kommer att behövas för att ta oss dit. Vi kan inte skapa en perfekt värld med en gång från det läge vi befinner oss nu. Bekymmersamt är att förslagen inte harmoniserar med andra definitioner om vad som är hållbart och som EUs medlemsstater redan har kommit överens om.

Regionala förutsättningar
EUs bioekonomistrategi slår fast att bioekonomin måste bygga på de regionala förutsättningarna och vi anser att kriterierna för vad som är hållbart också bör ha utrymme för att de regionala förutsättningarna ser olika ut. Att på ett objektivt sätt i detalj definiera vad som är hållbart i hela Europa är inte möjligt enligt oss. Som vi läser förslaget kan det försvåra regionens arbete med hållbar utveckling och gröna investeringar. Vi behöver stöd och inte hinder för att förverkliga regionens arbete mot fossilfrihet.

Skogsbruk, biobränsle och vattenkraft
Vi är oroliga att förslagen till kriterier som gäller till exempel skogsbruk, biobränsle och vattenkraft kommer att slå hårt mot det gedigna arbete som pågår i vår region. Vad händer om delar av bioenergin inte kommer att klassas som hållbar? Om det blir svårt för en privat skogsägare att avverka när det är dags. Om inte biodrivmedel kan bli en del av lösningen för att bara rena elbilar kommer att klara kraven 2026. Om dagens vattenkraft får begränsningar i de nya kriterierna så kan investeringar som bygger på förnybar el också drabbas.

Det händer så mycket positiva saker i vår region just nu, men vi är oroliga för att förslaget på hållbarskriterier kan göra att investeringar fördröjs, uteblir eller sker någon annanstans i världen, betonar Magnus Matisons.

Lyft fram regionens perspektiv på hållbarhet!
BioFuel Region stödjer North Sweden EU Office arbete med samrådet och vi uppmanar alla regionala aktörer som arbetar med hållbar utveckling att lämna in konkreta synpunkter, så snart som möjligt.