Fakta: Sveriges import av naturgas

Sveriges direkta beroende av rysk energi är mindre än hos många andra europeiska länder. Därför är Sverige generellt bättre rustat för att möta konsekvenserna av en omställning bort från fossil rysk energi. Samtidigt har vi ett indirekt beroende genom till exempel energipriser.

Under 2020 hade Sverige en total tillförsel på 14 TWh av naturgas. Vi har ingen egen naturgasproduktion utan är helt beroende av import. Samtidigt utgör naturgas en relativt liten del av vår samlade energiförsörjning. 2020 stod naturgasen för cirka 3 procent av den totala energitillförseln i Sverige.

Svensk rörbunden naturgas importeras från Danmark

Från Danmark importeras rörbunden naturgas till det västsvenska naturgasnätet. Till Sverige importeras även flytande naturgas, kallad LNG (Liquefied Natural Gas), som tas emot i svenska hamnar. I de 3 procenten av den totala energitillförseln ingår all import av naturgas till Sverige, så väl rörbunden som LNG.

Naturgas ursprungsmärks inte i handeln med gas

Danmark producerar normalt sett naturgas, men på grund av underhållsarbete importeras nu mer naturgas till Danmark från Tyskland, vars ledningsnät är sammanbundet med övriga Europas ledningsnät. Detta gör att den blandning av naturgas som finns i det europeiska nätet också kan transporteras till Sverige.

Andelen rysk gas i den europeiska gasmixen går att uppskatta, men kan inte anges exakt eftersom naturgas inte ursprungsmärks. Den ryska andelen varierar från dag till dag, beroende på den dagsaktuella importen och hur mycket gas som tas från olika gaslager. Även gas från lager kan ha ryskt ursprung, men är inte längre beroende av Ryssland ur försörjningshänsyn.

Innan Rysslands krig mot Ukraina importerade Europa årligen normalt sett cirka 40 procent av sin gas från Ryssland.

Sveriges import av flytande naturgas

För LNG som kommer med fartyg till svenska hamnar finns information om avsändningsland i SCB:s statistik över Sverige utrikeshandel. Av den totala LNG-importen till Sverige 2021 importerades omkring 30 procent med Ryssland som avsändningsland.

Med avsändningsland avses det land från vilken leveranser av energivaran har skett. Det fungerar inte som en ursprungsmärkning eftersom det inte framgår om energivaran har producerats i det landet eller bara levererats därifrån.