Energiföretagen Sverige har lämnat in sitt remissvar på EU:s delegerade akter gällande taxonomin. Energiföretagen poängterar att det regelverk som är tänkt att ge vägledning kring hållbara investeringar och bidra till klimatomställningen istället kan få motsatt effekt.

I sitt svar på de delegerade akterna lyfter Energiföretagen att de krav som föreslås på energiområdet innebär ett stort hot mot Sveriges klimatomställning. Bland annat riskerar 87 procent av svensk elproduktion att falla utanför regelverket, trots att den praktiskt taget är fossilfri.

Grönt kapital kommer därmed inte att till fullo stötta utvecklingen av det svenska kraftsystemet när det svenska samhället och den svenska industrin står inför en enorm elektrifiering. Det skulle då medföra en högre kostnad för omställningen. Energiföretagen bilägger den rapport som Energiföretagen Sverige låtit ELS Analysis göra och som visar att styreffekterna av taxonomin bli omfattande.

Energiföretagen anser att förslaget riskerar att få mycket större konsekvenser än avsett och att de delegerade akterna ska avslås om Kommissionen inte genomför omfattande förändringar.

Läs hela Energiföretagens remissvar (på engelska). 

Läs gärna vår debattartikel på Altinget.