Energimyndigheten har beviljat 53 miljoner i stöd till 19 projekt som ska bidra till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

Genom programmet E2B2 stödjer Energimyndigheten forsknings- och utvecklingsprojekt som arbetar för en resurs- och energieffektiv byggd miljö. I den senaste utlysningen fick Energimyndigheten in 91 ansökningar.

– Utlysningen fick in rekordmånga ansökningar. Det är roligt att E2B2 är ett program som engagerar. Det vittnar om att programmet berör ett viktigt och efterfrågat område, säger Anna Pettersson, handläggare på Energimyndigheten.

Bland projekten syns ett ökat fokus på energi- och resurseffektiv renovering och förvaltning av befintlig bebyggelse. Men också på systemlösningar och energisystem- och livscykelperspektiv.

– Bebyggelsen har en stor påverkan på energisystemet i stort. För att bebyggelsen ska bli mer resurs- och energieffektiv är det många insatser som behöver samverka. De här projekten är spännande just för att de arbetar med helhetssyn i allt från byggmaterial till energisystem, säger Anna Pettersson.

Den totala projektvolymen för de 19 beviljade projekten uppgår till 79 miljoner kronor varav 53 miljoner är stöd från Energimyndigheten och resterande är samfinansiering från näringslivet.

Projekten läggs till de 78 projekt som redan fått finansiering i E2B2s nuvarande programperiod.