De största orsakerna till långa ledtider för anslutning av laddningspunkter beror på arbetet med att förstärka nätet, samt handläggningstiden hos elnätsföretagen. Det visar Energimarknadsinpektionens (Ei:s) rapport Kortare ledtider för anslutning av nya laddningspunkter till elnätet. Ledtiderna varierar mellan 4–36 månader och en stor del av variationen beror på hur stor effekt anläggningen ska anslutas på.

Ei har i en ny rapport analyserat och sammanställt ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet. Sammanställningen bygger på erfarenheter från olika delar av landet. I rapporten beskrivs de främsta orsakerna till långa ledtider för anslutning av laddningspunkter, men även vad variationerna beror på.

På grund av ett högt ansökningstryck för anslutning av laddningspunkt uppstår en lång handläggningstid. Det drabbar både laddoperatörer, andra elektrifieringsprojekt och nya anläggningar för elproduktion. I de fall där nätet behöver förstärkas blir anslutningstiden fördröjd både på grund av arbetet som ska utföras och på grund av resursbrist, samt långa leveranstider av komponenter.

Åtgärder för att korta ned anslutningsprocessen

I rapporten har Ei identifierat ett antal åtgärder som kan bidra till att förkorta ledtiderna för anslutning av laddningspunkter.

Elnätsföretag kan ta ut en avgift för ansökningar eller utredningar om elnätsanslutning i syfte att minska andelen ansökningar som riskerar att inte genomföras.
I syfte att öka takten på utbyggnaden av laddinfrastruktur kan en digital och publik kapacitetskarta fungera som verktyg. För att utreda hur kapacitetskartor kan utformas föreslår Ei att regeringen överväger att tilldela ett regeringsuppdrag till lämplig myndighet.
Ei:s pågående arbete med utformning av föreskrifter avseende nätutvecklingsplaner kommer att underlätta dels nätföretagens möjlighet att motivera en mer proaktiv nätutbyggnad, dels underlätta samordning och effektivisering av nätutbyggnaden.
Ei utreder vilken roll villkorade avtal kan ha i energiomställningen för att använda elnätet mer flexibelt. Ett villkorat avtal mellan kund och elnätsföretag kan exempelvis innebära att kunden accepterar att ha en begränsad effekt i sin anläggning under vissa perioder när nätet är särskilt hårt belastat, men får i stället snabbare tillträde till elnätet. Resultatet av arbetet kommer presenteras första halvan av 2023.